Algemeen

Leeswijzer

Inleiding
De inrichting van de programmabegroting wordt door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat onder meer uit een totaalinzicht in de lasten en baten en inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Beleidsbegroting
Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de volgende programma- indeling:

  1. Samenleven
  2. Leefomgeving
  3. Bedrijvigheid
  4. Bestuur en ondersteuning

Hierna gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

In elk programma wordt per thema inzicht gegeven in de te bereiken doelstellingen (“wat willen we bereiken”). Vervolgens wordt middels de activiteiten (“wat gaan we daarvoor doen) aangegeven op welke wijze we de doelstellingen willen bereiken. Deze activiteiten hebben in 2023 onze speciale aandacht. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waar geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn, staan – net als vorig jaar – niet meer in de begroting. De reguliere taken die het komende jaar onze specifieke aandacht vragen zijn zoveel mogelijk benoemd.

Elk thema eindigt met de verplichte beleidsindicatoren en, waar van toepassing, prestatie-indicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens, op basis waarvan we een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl.

Elk programma wordt afgesloten met het financiële overzicht “Wat mag het kosten?”. In dit overzicht staan per thema de baten en lasten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de bedragen afgerond zijn op € 1.000 treft u mogelijk afrondingsverschillen in totaaltellingen aan. Na de vier programma’s wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en vennootschapsbelasting.

Paragrafen
Naast het programmaplan geven de paragrafen een totaaloverzicht van de in de diverse programma’s opgenomen elementen. Zoals de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen of verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaardindeling van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Financiële begroting
In dit hoofdstuk zijn de grondslagen opgenomen en het totaaloverzicht van de baten en lasten. Een toelichting geeft inzicht in de financiële positie. Voorbeelden zijn het overzicht van de incidentele baten en lasten, de investeringen en een geprognosticeerde balans.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18