Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt, geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheerssysteem (governance). Vanwege
de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 15 uit het BBV, de algemene visie over het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Uitgangspunt van de nota Verbonden Partijen, is dat tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen et cetera, wordt besloten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en voor zover de doelmatigheid daarmee wordt bevorderd.   

Welke ontwikkelingen spelen er? Op basis van o.a. de nota Verbonden Partijen van mei 2018 is besloten om de grip op verbonden partijen te versterken door te werken met:

  • Governanceteams voor vier verbonden partijen met als deelnemers per verbonden partij 2 raadsleden (de zogenaamde raadsrapporteurs), de betrokken portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren en griffie.
  • De vier verbonden partijen zijn de werkorganisatie HLTsamen, Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.
  • Dit geldt vooralsnog voor de jaren 2019 en 2020. Voorstel is om na twee jaren de werking van de Governanceteams te evalueren.

In oktober 2020 is in het presidium onder andere de bemensing besproken. Ook werd de huidige werkwijze herbevestigd.

In het najaar 2022 staat een ontwikkelplan op de planning, om de sturing op gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. De omvang van de bij de verbonden partijen belegde taken (en de daaraan gekoppelde budgetten) maken het essentieel de sturing en grip daarop te intensiveren. Wij zijn voornemens de Nota Verbonden partijen te actualiseren en het daarin opgenomen instrumentarium te vereenvoudigen. De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen en de daarin opgenomen mogelijkheden te versterking van grip en sturing zullen eveneens worden betrokken bij de actualisering van de nota. 
 

De nota is destijds opgesteld vanuit het perspectief een gereedschapskist te geven waarmee de raad de kaderstellende en controlerende rol vorm kan geven. Evaluatie van de nota leert ons dat het wenselijk en van toegevoegde waarde is om in de nota ook de taken, rollen en verantwoordelijkheden van ons college en de ambtelijke organisatie te schetsen en deze in beeld te brengen met nadrukkelijke aandacht voor het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. We zijn in samenspraak met onze HLT-partners op zoek naar de wijze waarop we binnen de organisatie meer tijd en aandacht kunnen besteden aan een hoogwaardige, kwalitatieve invulling van het accounthouderschap op verbonden partijen. 

Stand van zaken wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Met ingang van 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Om de kaderstellende en controlerende rol van de volksvertegenwoordiging beter in te kunnen vullen en de democratische legitimatie te verbeteren, wordt met deze wetswijziging een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd op de al bestaande wettelijke
bevoegdheden en instrumenten.

De wijzigingen van de Wqr zijn onder te verdelen in drie categorieën:
1. De versterking van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden.
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling.

De meeste wijzigingen vragen om een vertaling voor elke gemeenschappelijke regeling. De gemeente heeft twee jaar de tijd om hierin te voorzien (uiterlijk 1 juli 2024).

Overzicht met verbonden partijen
De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals aangegeven in artikel 15 van het BBV, waarbij de partijen zijn onderverdeeld in de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en overige verbonden partijen. Daarbij vermeldt deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.

De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk ‘mede-opdrachtgeverschap’ dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol wordt vormgegeven vanuit de reguliere begrotingsprogramma’s, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners (niet zijnde verbonden partijen).

Het onderstaande overzicht bevat de geprognosticeerde cijfers 2022 voor zover deze bekend zijn op het moment van schrijven. In regionaal verband is afgesproken dat binnen de gemeenschappelijke regelingen, bij een gelijkblijvend takenpakket, de lasten met maximaal 1,4 % voor de loonkosten mogen worden geïndexeerd voor de materiële kosten een indexering van 1,1 % mag worden toegepast. Per verbonden partij wordt duidelijk gemaakt wat het belang is dat de gemeente heeft, maar ook welk openbaar belang .

Totaaloverzicht bijdragen aan verbonden partijen

Naam

Begroot 2022

Begroot 2023

Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

€ 19.716.886

€ 21.231.367

Holland Rijnland

€ 657.329

€ 935.431

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

€ 13.674.556

€ 16.568.000

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu

€ 296.699

€ 3.229.522

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hecht Hollands Midden

€ 1.943.000

€ 2.435.000

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

€ 2.028.113

€ 2.121.866

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

€ 855.000

€ 946.000

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

€ 212.820

€ 283.920

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

€ 516.010

€ 551.752

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

€ 7.640.569

Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Alliander N.V.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

€ 142.244

€ 141.908

4.  Overige verbonden partijen

Totaal

€ 40.042.657

€ 56.085.335

1.

Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten' van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Uit iedere gemeente zijn de burgemeester en een wethouder bestuurslid.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 500

€ 500

Vreemd vermogen

€ 9.974

€ 7.391

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het bedrijfsplan zoals vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het
gebied van kwaliteit, kostenreductie, kwetsbaarheid en de verbeterde strategische positie.

Overige informatie

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie aan de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden, waarvan drie leden afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit acht leden waarvan één lid afkomstig is uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 3.120

€ 3.120

Vreemd vermogen

€ 11.889

€ 11.889

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Vanaf 2020 werkt Holland Rijnland met een nieuwe Regionale agenda 2019-2023. Hierin staan gezamenlijk gedragen ambities op de beleidsterreinen ruimte (o.a. wonen, mobiliteit, biodiversiteit), regionale energie strategie, het sociaal domein en de strategische positionering van de regio.

Overige informatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Vestigingsplaats

Lisse

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit twee wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Een risico voor de gemeenten is enerzijds de bijdrage van de gemeenten in de exploitatielasten van de ISD, en anderzijds de uitvoering van een open einderegeling door de ISD, waar de gemeenten de financiële lasten van dragen. Er is er een overschot op de middelen BUIG als gevolg van de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout tot de gemeente Noordwijk.

Ontwikkelingen

De verwachte stijging van de uitgaven voor de Wmo, vooral bij de post Begeleiding. De invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De verwachte stijging van Participatiewet-uitgaven, vooral door de loonkostensubsidies. Voor 2020 wordt gewerkt met een kadernota.

Overige informatie

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Provalu verzorgt de plaatsing van mensen met een WSW-indicatie. Provalu verzorgt de interne en externe gesubsidieerde arbeid door uitstromers.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit één wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 4.596

€ 4.596

Vreemd vermogen

€ 2.700

€ 2.574

Resultaat

€ -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Op 23 september 2021 zijn de MareGroep en Servicepunt Werk (SPW) geïntegreerd en verder gegaan onder de naam Provalu. Een nieuwe organisatie met een nieuwe naam en gestroomlijnd proces voor het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom. Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever.

Overige informatie

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hecht Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (Hecht) Hollands
Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

Hecht Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de achttien deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden waarvan één afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

De kosten van HECHT Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 9.098

€ 9.298

Vreemd vermogen

€ 66.589

€ 72.689

Resultaat

€ -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Het proces om de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit te splitsen, het vastleggen van een helder (en haalbaar) takenpakket en het introduceren van een solide financieringssystematiek wordt in 2020 afgerond. De belangrijkste thema’s voor 2020 zijn: Preventie, waarbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectieziekenbestrijding, antibioticaresistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente, met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg, de Wvggz en daaraan gerelateerd de ontwikkeling van een Zorg en Veiligheidshuis, heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van Hecht HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in, met name wat betreft de doorontwikkeling van Veilig Thuis.

Overige informatie

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling: de achttien burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit zes burgemeesters (geen van hen is afkomstig uit de gemeente Teylingen).

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 7.519

€ 6.833

Vreemd vermogen

€ 34.497

€ 41.682

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Nieuw Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026, Beleidsplan 2020-2023 en Crisisplan:

Eind 2022 wordt (na consultatie van de raden) het nieuwe Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 VRHM vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. De inzichten uit het risicoprofiel helpen het veiligheidsbestuur met strategische beleidsvoering om de aanwezige risico’s te voorkomen, te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke en generieke risico’s voor te bereiden. In 2023 zal dan ook (ook na consultatie van de raden) het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld worden door het bestuur van de veiligheidsregio. Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen en beschrijft de te behalen prestaties.

Het risicoprofiel en het strategisch beleidsplan vormen de basis en dienen ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). In het crisisplan worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crisis.

Overige informatie

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeentebijdrage versus de totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden (niet van de gemeente Teylingen). Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan twee bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 1.318

€ 2.079

Vreemd vermogen

€ 7.500

€ 7.500

Resultaat

Risico's

De installatie van het overlaadstation is verouderd en de huurovereenkomst loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van het VAB-terrein, zijn investeringen nodig om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.

Ontwikkelingen

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag bodem. Deze bevoegdheid ligt nu bij de provincie. De ODWH voert bodemtaken uit namens de provincie. In 2023 gaan gemeente en provincie toewerken naar de overdracht van de bodemtaken. Ook wordt onderzocht (in overleg met de ODWH) welke taken en rollen er bij de ODWH worden neergelegd.

Overige informatie

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De VAB verzorgt voor de Duin en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk) de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: één wethouder
Dagelijks bestuur: één wethouder

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 31

€ 31

Vreemd vermogen

€ 201

€ 18.239

Resultaat

Risico's

De installatie is verouderd en de huurovereenkomst van de het stationslocatie met de NS loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.

Ontwikkelingen

Het contract voor het beheer van het overlaadstation is in 2019 na een Europese aanbesteding gegund aan de MeerlandenNV. Het nieuwe contract loop tot en met 2023.

Overige informatie

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

Vestigingsplaats

Noordwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Belastingen Bollenstreek verricht voor de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders Belastingen van de colleges van de deelnemers komen tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen voor overleg en afstemming over deze gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 0

Risico's

Er zijn geen materiële risico's waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Overige informatie

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Bestuurlijk belang

Op 1 januari 2023 gaat de Serviceorganisatie Zorg van start namens de twaalf deelnemende gemeenten. Alle jeugdhulp-wethouders van de deelnemende gemeenten nemen plaats in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Kostenverdeling gemeenten: naar rato gebruik jeugdzorg.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2023 gaat de Serviceorganisatie Zorg van start namens de twaalf deelnemende gemeenten.

Overige informatie

2.

Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, bollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt om een integrale en bovenlokale aanpak.

Bestuurlijk belang

Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Er is geen sprake van een jaarlijks bijdrage.

Financieel belang

De gemeente heeft zich (evenals de andere vier deelnemende gemeenten) garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen euro.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 325

€ 325

Vreemd vermogen

€ 15.321

€ 15.321

Resultaat

Risico's

Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 325.000), de 10 miljoen euro bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de  20 miljoen euro uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere twee deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen euro.

Ontwikkelingen

In 2023 wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma 2022-2025.

Overige informatie

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit drie leden (geen leden afkomstig uit de gemeenten).

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 4.991.000

€ 4.991.000

Vreemd vermogen

€ 132.518.000

€ 132.518.000

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Overige informatie

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit één lid (niet afkomstig uit de gemeente Teylingen).

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 245.594

€ 245.594

Vreemd vermogen

€ 612.196

€ 612.196

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Dunea voert vaak innovatieve projecten uit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen, of om processen verder te optimaliseren zoals schone Maaswaterketen, uitbreiding waterzuivering, samenwerking waterketen en verbinding aan de Greenport.

Overige informatie

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit drie leden (geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Teylingen).

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 4470

€ 4470

Vreemd vermogen

€ 5730

€ 5730

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer op stoom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.

Overige informatie

3.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichtingen en verenigingen

Doelstelling/publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Gemeentesecretaris in het Algemeen bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen

€ 1084

€ 1084

Vreemd vermogen

€ 897

€ 897

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Stichting RIJK heeft de risico's geïnventariseerd. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een benodigde weerstandcapaciteit van € 903.500. De nota bandbreedte weerstandvermogen is vastgesteld met een bandbreedte voor ratio weerstandvermogen van 0,8 tot 1,2.

Ontwikkelingen

Het maatschappelijk verantwoord inkopen is toegenomen in de werkzaamheden van Stichting RIJK. RIJK heeft, door de urgentie achter het Klimaatakkoord van Parijs (2015), haar werkmodel aangepast om deze versnelling binnen haar eigen organisatie te borgen. In elke aanbesteding die RIJK begeleidt bij de diverse gemeenten zijn deze beleidsthema’s als vast onderdeel meegenomen.

Overige informatie

https://www.stichtingrijk.nl/

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18