Home

Bijlagen

Programma

Categorie

Risico

Toelichting Impact

Aandeel

Energiek en sociaal Teylingen

Bedrijfsrisico

Leerlingenvervoer wordt niet conform contract geleverd.

Dit resulteert in juridische stappen met als doel de dienstverlening weer op peil te brengen.

 €     14.000

Energiek en sociaal Teylingen

Open einde regelingen

Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning binnen open-einde-reglingen. 

Dit resulteert in een toename van niet begrote kosten 

 €   450.000

Energiek en sociaal Teylingen

Bedrijfsrisico

De verwachte kostenreductie in de begroting van de gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein kan niet worden gerealiseerd.

Dit resulteert in een toename van niet-begrote kosten.

 €   158.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Bouwleges kunnen onvoldoende onderbouwd.

Dit kan resulteren in claims door burgers en bedrijven. Als de onderbouwing niet blijkt te kloppen mogen in 2023 geen leges worden gevorderd. Totale schade is dan de geraamde opbrengst voor omgevingsleges

 €     68.000

Prettig wonen voor iedereen

Grond-exploitatie

Het begrote volume aan bouwleges kan niet geint worden doordat projecten doorschuiven naar volgende boekjaren.

Dit kan resulteren in een dekkingstekort in de begroting.

 €     68.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging loopt vertraging op. 

Dit kan veroorzaakt worden door mismatch in kennis, vaardigheden en cultuur. Dit resulteert in extra kosten voor inhuur en begeleiding.

 €   113.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

De inventarisatie van kapitaalgoederen is onvolledig.

De oorzaak hiervan is uitbesteding en onvoldoende vastlegging van kennis. Het gevolg hiervan is dat kapitaalgoederen onvoorzien onderhoud nodig hebben. Kapitaalgoederen zijn kostbaar, herstel is vaak kostbaar.

 €     14.000

Prettig wonen voor iedereen

Juridisch risico

Een bestuurlijke maatregel is gebaseerd op een foute beoordeling.

Als uit de juridische procedure blijkt dat een bestuurlijke maatregel ten onrechte is opgelegd kan dit leiden tot een schadeclaim.  

 €     14.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Schade door vandalisme is groter dan voorzien en is niet verzekerd. 

De gemeente is verzekerd tegen brand,- storm-, vliegtuig- en inbraakschade voor gebouwen. Schades door vandalisme zijn voor rekening van de gemeente. Het risico bestaat dat bij onderverzekering een lager bedrag wordt uitgekeerd dan de werkelijke schade. De verzekerde waarden van de gebouwen zijn volgens de polissen geindexeerd. Periodiek wordt de juistheid daarvan bezien door taxaties. De gemeente heeft budgetten voor vandalisme opgenomen. Tot op heden zijn deze budgetten toereikend. 

 €     14.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Ziekten en plagen in de buitenruimte nemen toe door o.a. klimaatverandering. 

We zien steeds meer ziekten en plagen in de buitenruimte ontstaan waartegen we maatregelen moeten nemen. Essentaksterfte, Kastanjebloedingsziekte, Eikenprocessierups.  Hierdoor moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden. 

 €     56.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Versneld vervangen of groot onderhoud uitvoeren door wijzigingen in o.a. het klimaat

Het klimaat is aan het veranderen daarbij ontstaat de kans dat de huidige inrichting niet meer voldoet of sneller slijt dan voorzien. 

 €   158.000

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Bedrijfsrisico

Politieke agenda kan niet geheel worden uitgevoerd vanwege vroegtijdig vertrek bestuurder

Dit kan resulteren in vertraging van de politieke agenda en additionele kosten voor wachtgeld. Bij het financieel maken van dit risico is enkel rekening gehouden met het aspect wachtgeld. Het jaarsalaris van een wethouder exclusief werkgeverlasten is afhankelijk van het aantal resterende maanden in het jaar.

 €     27.000

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Bedrijfsrisico

Participatietrajecten wekken vertrouwen dat onvoldoende kan worden waargemaakt.

Dit resulteert in imagoschade en additionele communicatieinspanningen. Kosten verbonden aan communicatie gericht op het managen van verwachtingen en het herstellen/beperken van imagoschade. 

 €     11.000

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Risico als gevolg van operationele tegenvallers.

 €     34.000

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

De borging van projecten (projectmatig werken) vindt onvoldoende plaats.

De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten) kennis en cultuur. Dit resulteert in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden.

 €     14.000

Overkoepelend Risico

Algemene uitkeringen

Ontwikkeling gemeentefonds

Risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd

 €     79.000

Overkoepelend Risico

Juridisch risico

Procedurefouten bij aanbestedingen

Bij een gerechtelijke procedure kan de gemeente veroordeeld worden tot het betalen van de financiele schade. Tevens kan achteraf blijken dat de aanbesteding niet op rechtmatige wijze heeft plaats gevonden

 €     56.000

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Prijsontwikkeling

De economische omstandigheden hebben ook hun weerslag op onze gemeentelijke financiën en op onze begroting. Ook wij hebben te maken met prijsstijgingen. In deze begroting is een bedrag gereserveerd om prijsontwikkelingen op te vangen. De daadwerkelijke prijsontwikkeling is onzeker.

 €   300.000

Financiering & Garantie

Bedrijfsrisico

Risico dat directe tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden.

Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. 

 €   351.000

Financiering & Garantie

Bedrijfsrisico

Risico dat Alliander niet aan haar verplichtingen kan voldoen, waardoor de gemeente geen renteopbrengsten ontvangt.

Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. 

 €     69.000

Verbonden partijen

Bedrijfsrisico

Risico's in de bedrijfsvoering van een verbonden partij.

Hierdoor is de verbonden partij onvoldoende in staat om haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorbrekend aan de gemeente.

 € 1.681.000

TOTAAL

 € 3.749.000

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18