Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hier vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:

 • infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken, openbare verlichting)
 • voorzieningen (groen, sportfaciliteiten)
 • gebouwen.


Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde beleid uit te voeren.

Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Aangezien kapitaalgoederen een substantieel onderdeel van de begroting vormen, willen we zicht krijgen op het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen.
In beleidsplannen maken we afspraken over de wijze waarop we onderhouden en hoe dit aansluit op de vastgelegde ambities op gemeentelijke opgaven zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie en circulaire economie. De doelstellingen en activiteiten die gerelateerd zijn aan deze paragraaf staan in het programma "Leefomgeving; Openbare ruimte en duurzaamheid".

Welke ontwikkelingen spelen er?

 • We werken aan een klimaatadaptieve leefomgeving:
  • In 2022 is de ambitie ‘actief’ vastgesteld t.a.v. de klimaatadaptatief. Dit zorgt ervoor dat klimaat nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer- en onderhoudsplannen van de gemeente.
  • In 2022 wordt met het  groenbeheerplan verder invulling gegeven aan de  biodiversiteit en klimaatadaptatie.
  • Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Daarnaast is in 2021 het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld en dat is nu in uitvoering.
 • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk. Zo werken we aan opgaven zoals Smart City, waarbij we technologie inzetten om tot slimme oplossingen te komen op gebied van mobiliteit en energie- en klimaatopgaven. Ook werken we aan het gebruik van asset management om slimme keuzes te maken op gebied van beheer, onderhoud en inrichting van de buitenruimte.
 • In onze inkooptrajecten en afvalmanagement bouwen we naar een circulaire economie.
 • We investeren in groen en biodiversiteit. in 2022 wordt het uitvoeringsprogramma biodiversiteit vastgesteld.

Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze inwoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we met onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de onderstaande tabellen staan de activiteiten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen benoemd. Per discipline wordt aangeven wat we in een aangegeven tijdsbestek gaan doen.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam Beleidsplan

Beheer gemeentelijke gebouwen Teylingen

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen

Voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen*

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

2.560

2.940

3.204

2.154

Storting

450

450

450

450

Uitname

70

186

1.500

368

Stand per 31 december

2.940

3.204

2.154

2.236

Uitvoering in 2023

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen.

Riolering

Naam Beleidsplan

Integraal waterketenplan

Vastgesteld

2022

Looptijd

2022-2026

Actualisatie

2026

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervangingsreserve Riolering

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(€ 1.000)

Bedragen t.l.v. exploitatie

601

601

601

601

Bedragen t.l.v. voorziening

1.948

2.243

1.038

1.000

Voorziening vervangingsreserve riolering

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

2.530

1.431

88

0

Storting

850

900

950

1.000

Uitname

1.948

2.243

1.038

1.000

Stand per 31 december

1.431

88

0

0

Uitvoering in 2023

Teylingen

Rioolvervanging-renovatie op diverse locaties
Uitvoeren vervangingsplanning elektromechanische installaties  rioolgemalen, randvoorzieningen  en drukrioleringsunits
Maatregelen tegen wateroverlast kruising Lindenlaan/Platanenlaan
Aanpassen drukriolering Boekhorsterweg Warmond
Aansluiting ongerioleerde percelen en woonboten

Toelichting:
In het integraal waterketenplan staat het gemeentelijk beleid beschreven voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu, zijn hiervoor speciale voorzieningen nodig. Het waterketenplan is afgestemd op het riolerings-, zuiverings- en drinkwaterbeleid in de Bollenstreek en vormt de basis voor de integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving in de regio. Daarnaast biedt het beleidskaders in de waterketen, wat leidt tot betere afstemming binnen de waterketen van drinkwaterproductie, -distributie en -levering, de riolering en de afvalwaterzuivering.  Het plan is opgesteld door de Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Lisse, het hoogheemraadschap van Rijnland en waterleidingbedrijf Dunea

Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te maken op het gebied van de rioleringszorg, de bodem- en waterkwaliteit en de gemeentelijke infrastructuur. Het afvalwaterketenplan helpt hierbij. Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, en het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken. Op basis van de financiële consequenties van het plan stellen we de hoogte van de rioolheffing vast.

Groen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Groen  (De waarde van Groen)

Vastgesteld

2016

Looptijd

2016-2020

Actualisatie

Actualisatie wordt opgenomen in de omgevingsvisie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan Teylingen 2022-2031

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2031

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(€ 1.000)

Bedrag vanuit exploitatie

1.283

1.283

1.283

1.283 

Uitvoering in 2023

Vervangingen worden vanaf 2023 planmatig opgepakt, waarbij vooraf het complete groenareaal wordt geschouwd en de input geeft voor de planning. Naast jaarlijkse vervanging zal ook de komende jaren de uitgestelde vervanging geleidelijk worden ingelopen. Bij het opstellen van de vervangingsplanning vindt afstemming plaats tussen de verschillende disciplines; wegen, riool, groen, openbare verlichting etc. Deze afstemming is gericht op het efficiënt inzetten van alle budgetten en het beperken van de overlast voor de omgeving. Het resultaat is een integrale aanpak van de werkzaamheden.

Toelichting:
In 2022 is gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen, waardoor het beleidsplan groen komt te vervallen en het groenbeleid in de omgevingsvisie zal worden opgenomen.

Groen speelt een belangrijke rol bij de aanpak van klimaatverandering. Als gemeente ligt er een landelijke opgave om aan te geven hoe om te gaan met zaken als droogte, wateroverlast en hittestress. Groen is een belangrijke onderdeel van de oplossing. Bij vervanging van groen en bomen zal maximaal op omgaan met klimaatverandering worden ingezet. Vervanging is het uitgelezen moment om het assortiment en de groeiplaatsen duurzamer te maken. Voorbeeld hiervan is het aaneensluiten van groenvakken en deze zo in te richten dat het regenwater in groenvakken kan stromen en daar langzaam wegzakt. Dit ontlast het riool en helpt grondwaterstandverlaging te voorkomen.

Bomen

Naam Beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2025

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

Opgenomen in het groenbeheerplan Teylingen 2022-2031

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2031

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

400

500

500

500 

Uitvoering in 2023

Onderhoud:
Jaarlijks wordt een derde deel van de bomen beoordeeld, waarna zo nodig maatregelen worden genomen als het snoeien en incidenteel vervangen van bomen. In 2023 wordt Voorhout beoordeeld.

Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland: Bloemenschans Voorhout en Prins Clausstraat Sassenheim.

Ziekten en Plagen:
Prioriteit ligt op de bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte.
Sinds een aantal jaar is de eikenprocessierups in Teylingen aanwezig en het aantal bomen waar nesten van de rups worden waargenomen groeit elk jaar. Bestrijding vindt plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.

Om de rups tegen te gaan hangen wij ook – als natuurlijke bestrijding - mezen- nestkasten op, op locaties waar het jaar daarvoor de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken; deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

In 2022 is de eikenprocessierups stabiel gebleven. Of dit al het gevolg is van de preventieve maatregelen die genomen zijn, zal de komende jaren moeten blijken.

Toelichting:
Het bomenbeleidsplan is eind 2020 geëvalueerd en heeft geleid tot een aantal wijzigingen die in het plan zijn verwerkt. In 2025 zal het beleidsplan opnieuw worden geëvalueerd.  

In het uitvoeringsplan van het bomenbeleidsplan zijn onder andere de volgende acties opgenomen:

Meer bomen
Het college werkt meerdere scenario’s uit voor substantieel meer bomen en groen in wijken, buurten, langs doorgaande wegen en bedrijfsterreinen om hitte-stress te verminderen en legt deze scenario’s inclusief de benodigde structurele financiering aan de raad voor.

Stimuleren boombeheer door derden
Samen met de afdeling communicatie en de wijkregisseur worden projecten opgestart om het beheer door inwoners, instanties, bedrijven en scholen te stimuleren. Bijvoorbeeld het onderhoud van boomspiegels door omwonenden en de adoptie vaneen boom door een bedrijf, instantie of school. Hiervoor worden ook spelregels opgesteld.

Ondersteunen initiatieven
Initiatieven op het gebied van bomen worden ondersteund. Bijvoorbeeld bij de aanleg van ‘plukbossen’ of groene schoolpleinen. Dit kan door het geven van advies en het beschikbaar stellen van ruimte en/of bomen.

Wegen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan wegen 2022-2026

Vastgesteld

2022

Looptijd

2022-2026

Actualisatie

2026

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis en basis+

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(x € 1.000)

Investeringsbedragen

268

268

268

268

Bedragen klein onderhoud

152

152

152

152

Bedragen groot onderhoud

959

959

959

959

Uitvoering in 2023

Teylingen

Klein onderhoud elementen en asfalt op diverse locaties

Teylingen

Onderhoud belijningen

Teylingen

Groot onderhoud elementen en asfalt op diverse locaties

Toelichting:
Het beleidsplan Wegen omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Het doel ervan is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren.

In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. In het beleidsplan Wegen worden de te hanteren kwaliteitsniveaus voor de wegen aangegeven. In het plan wordt voor alle wegtypes voldaan aan het basiskwaliteitsniveau voor de thema's veiligheid, comfort en aanzien. Bij dit niveau wordt het wegennet voor de weggebruiker op een verantwoorde wijze in stand gehouden. De kwaliteit van de fietspaden en looproutes rond seniorencomplexen is daarbij belangrijk en hier is het kwaliteitsniveau dan ook opgehoogd naar basis+.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan speelplaatsen

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015 - 2025

Actualisatie

2025

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

193

231

203

243

Exploitatiebedragen

46

46

46

46

Uitvoering in 2022

Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 

Hoofdinspectie uit laten voeren

Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen

Uitvoeren van groot onderhoud

Uitvoeren onderhoud kunstgras

OPMERKING: de prijzen voor het herinrichten van speelplekken zijn in 2022 met 20% gestegen. We zijn € 29.000,- duurder uit bij het herinrichten van 3 speelplekken. De speelplek aan de Vooruitgangsdreef is behoorlijk groot, waardoor meer budget nodig is bij de herinrichting van deze drie speelplekken.  

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022 - 2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022 - 2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair. Een planning voor het aanbieden aan het college en de raad is in de maak.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

0

0

0

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

37

37

37

37

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

 • Plaatsen en repareren van hekwerken op verschillende plekken.

Openbare verlichting

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door led

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare verlichting 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

627

627

627

344

Bedragen t.l.v. exploitatie

195

195

195

195

**bedragen conform  Raadsvoorstel beleidsplan**
De exploitatiekosten bestaan uit  onderhoudskosten (€ 170.000,-)  en advieskosten ( € 25.000,-).

Uitvoering in 2023

Teylingen

Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de verlichting vervangen door led-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles led-verlichting.

In 2023 zal in Teylingen het beleidsplan openbare verlichting worden geactualiseerd.

Civiele kunstwerken

Naam Beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening / reserve

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

665

461

1.929

471

Bedragen t.l.v. exploitatie

22

22

22

22

Bedragen t.l.v. voorziening

121

393

286

25

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

429

528

355

289

Storting

220

220

220

220

Uitname

121

393

286

25

Stand per 31 december

528

355

289

484

Uitvoering in 2023

Sassenheim

Geen vervangingsinvesteringen.

Voorhout

Investering: vervanging 5 fietsbruggen (Vo01, Vo07. Vo12, Vo21, Vo31)

Warmond

Investering: vervanging 1 fietsbrug (Wa09)
Investering: vervanging fietsbrug (WA 17) komen te vervallen omdat beheer door gemeente Oegstgeest is overgenomen.

Toelichting:
In 2019 is het nieuwe Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken 2019-2023 vastgesteld. Dit bevat de kaders voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren. Dit Beheerbeleidsplan wordt in 2023 geactualiseerd.

Baggeren

Naam Beleidsplan

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Vastgesteld

2014

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water)

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening waterwegen

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

(x 1000 euro)

Bedragen t.l.v. exploitatie

242

242

242

242

Bedragen t.l.v. groot onderhoud

75

75

75

75

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18