Programmaplan

Programma 1. Samenleven

Maatschappelijke agenda: innoveren & verbinden
Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Teylingen de Maatschappelijke Agenda Teylingen (MAG) oordeelsvormend besproken en vastgesteld als basis voor uitvoeringsprogramma's op zeven thema's:
1. Vitaliteit
2. Talentontwikkeling
3. Zorg voor elkaar
4. Werk en inkomen
5. Opgroeien en opvoeden
6. Thuis wonen
7. Hulp bij meedoen
De agenda bevat een integrale visie en zeven opgaven voor het sociaal domein. Begrippen als Positieve Gezondheid en inclusie lopen als rode draden door de maatschappelijke agenda.
Per thema wordt in 2022 samen met maatschappelijke partners, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

In de programmabegroting 2023 - 2026 wordt dezelfde indeling gebruikt als in de MAG. Samen vormen deze thema's het begrotingsprogramma Samenleven.
Dit bevat de opgaven waar we aan gaan werken. De indeling komt voort uit belangrijke ontwikkelingen en problemen in de samenleving en wettelijke taken van de gemeente. De opgaven hangen met elkaar samen en zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken elkaar én zijn afhankelijk van elkaar. In de volgorde van onze opgaven, volgen we ‘losjes’ deze lijn: van de individuele inwoner naar elkaar helpen naar hulp en steun van de gemeente (waar dat nodig is). De eerste drie opgaven zorgen voor een sterke sociale basis. Deze draagt bij aan het voorkomen van problemen.

Per thema noemen we eerst de trends en ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over landelijke regelgeving, demografische ontwikkelingen, of de gevolgen van de coronapandemie.
Vervolgens worden de ambities genoemd die in de MAG bij het betreffende thema zijn opgenomen: “Wat willen we bereiken?”
Daarna geven we aan hoe we meten of we de doelen bereiken. Dat meten doen we via een aantal indicatoren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De indicatoren geven op hoofdlijnen een beeld van de voortgang;
  • Ze zijn een middel voor dialoog met partners;
  • We gaan uit van een beperkte set indicatoren om het overzichtelijk en simpel te houden;
  • De gegevens worden zo mogelijk jaarlijks geactualiseerd;
  • We nemen alleen indicatoren op die op dit moment structureel/betrouwbaar te meten zijn.

Tenslotte wordt aangegeven welke activiteiten in 2023 zullen worden ondernomen om de ambities waar te maken.

Sommige activiteiten dragen bij aan verschillende ambities/doelen en soms zelfs aan verschillende thema's. In die gevallen is geprobeerd de activiteit op te nemen bij de best passende ambitie, om zo versnippering tegen te gaan. Datzelfde kan het geval zijn bij partners die subsidie ontvangen voor hun activiteiten (werken aan verschillende ambities/doelen en soms verschillende thema’s). Ook dáár is getracht de activiteiten onder één ambitie te bundelen.

Sommige begrotingsposten vallen binnen verschillende programma-thema's. Bijvoorbeeld als een deel van het genoemde bedrag over vastgoed gaat en een deel over de activiteiten op die locatie. Ook hier is getracht om één en ander op één plek binnen de begroting op te nemen.

Omgevingsvisie

Voor alle opgaven van de Maatschappelijke Agenda geldt, dat vanuit de omgevingsvisie meer integraal wordt gewerkt, met meer aandacht voor participatie. Dit proces kan extra inzet vragen van de ambtelijke organisatie.

Lasten, baten en saldo

-45.888

51,5 %

-8.801

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18