Algemeen

Voorwoord

Het college van de gemeente Teylingen presenteert hierbij de begroting voor de jaren 2023-2026. Ondanks de financieel onzekere tijden waarin we verkeren, zijn wij er voor de eerste drie jaren in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Voor het jaar 2026 is dat vooralsnog niet gelukt.

Uitgangspunt van het college is dat de begroting voor het jaar 2023 structureel sluitend moet zijn. Dat betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Er is hard gewerkt om baten en lasten in evenwicht te krijgen.

Onzekere tijden
De economische situatie in binnen- en buitenland is onzeker, dat merken we allemaal. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen worden geconfronteerd met een hogere energierekening, boodschappen worden duurder en ook op andere fronten stijgen de prijzen.

Het college maakt zich zorgen over de effecten hiervan op inwoners en ondernemers van Teylingen en wil onderzoeken hoe het hen raakt. Op basis van deze informatie zal het college, voor zover lokaal verantwoord, maatregelen treffen. Ook de gemeente Teylingen zal de gevolgen van de loon- en prijsontwikkeling gaan merken, hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke regelingen waar we deel van uitmaken.

Gemeentelijke financiën
Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk ons tegemoet komt vanwege de loon- en prijsinflatie. In de meicirculaire 2022  zijn we geïnformeerd dat onze gemeente hiervoor deels gecompenseerd wordt. Een deel van dit geld hebben wij apart gezet, om ook toekomstige kosten enigszins het hoofd te kunnen bieden. Het is afwachten of we in de septembercirculaire opnieuw een compensatie ontvangen. Zodra we de septembercirculaire ontvangen zullen we u daarover informeren. Vooralsnog adviseert het college om uiterst terughoudend om te gaan met de positieve saldi in de jaren 2024 en 2025.

Uitkering Gemeentefonds
Los van de compensatie verwachten we tot en met het jaar 2025 een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze uitkering stijgt namelijk mee met de uitgaven van de Rijksoverheid, die zeer waarschijnlijk hoger zullen uitvallen.

Voor 2026 durven we nog niet te rekenen op deze hogere uitkering, omdat het Rijk daarover op dit moment nog terughoudend is. Daarom heeft onze begroting voor dat jaar vooralsnog een negatief saldo. Naarmate de tijd vordert, zal duidelijker worden wat de vooruitzichten zijn en kunnen we kijken op welke manier we ingrijpen.

Eerste begroting
Dit is de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de voltallige raad om tafel gegaan. In het raadsprogramma ‘Samen maken we Teylingen’ staat beschreven welke maatschappelijke uitdagingen de raad wil aanpakken.

In de coalitieafspraken zijn een aantal grote opgaven geschetst. Denk aan de energietransitie, het klimaat, de woningbouw, de vergrijzing, de bereikbaarheid van de regio en het herstel van het vertrouwen van de inwoners in de overheid.

Collegewerkplan
Aangezien we nog maar net zijn gestart als college, hebben we uiteraard nog niet alle plannen kunnen uitwerken en doorrekenen. Daarom is deze programmabegroting in grote lijnen gebaseerd op de kadernota 2023, die de raad afgelopen zomer heeft goedgekeurd.

Wel hebben de portefeuillehouders onlangs bepaald wat hun eerste prioriteiten zijn voor het jaar 2023. Deze prioriteiten hebben wij opgenomen in een eerste versie van het collegewerkplan waarover we graag met u van gedachten wisselen tijdens de begrotingsbehandeling. Omdat het college vooralsnog alleen prioriteiten heeft bepaald voor het jaar 2023 en er nog grote onzekerheden zijn over de jaren 2026 e.v. stelt het college voor om slechts incidenteel geld te reserveren voor de uitwerking van het collegewerkprogramma. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 500.000,- nodig, deze zullen we meenemen in de raadsmemo over de gevolgen van de septembercirculaire 2022.

Tot slot
Wij hopen u met deze begroting inzicht te geven in onze gemeentelijke financiën voor de komende jaren: de manier waarop we investeren in onze mooie gemeente Teylingen en hoe we deze uitgaven bekostigen. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede invulling komen van de taken en ambities die voor ons liggen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18