Home

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Afval

Lasten

-3.235

-2.932

-4.062

-4.335

-4.371

-4.397

Baten

4.867

4.166

6.062

6.377

6.393

6.395

Saldo

1.632

1.233

2.001

2.042

2.022

1.998

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

-480

-480

-480

-480

Baten

50.134

51.587

56.405

57.376

58.257

53.576

Saldo

50.134

51.587

55.925

56.896

57.777

53.096

Arbeidsparticipatie

Lasten

-395

-434

-446

-623

-688

-710

Baten

Saldo

-395

-434

-446

-623

-688

-710

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-114

-160

-129

-129

-129

-129

Baten

73

85

42

42

42

42

Saldo

-41

-76

-87

-87

-87

-87

Begeleide participatie

Lasten

-2.467

-2.576

-2.593

-2.497

-2.404

-2.379

Baten

Saldo

-2.467

-2.576

-2.593

-2.497

-2.404

-2.379

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-4

-6

-6

-6

-6

-6

Baten

Saldo

-4

-6

-6

-6

-6

-6

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-627

-445

-485

-484

-481

-481

Baten

530

872

592

333

333

333

Saldo

-97

427

108

-150

-148

-148

Belastingen overig

Lasten

-7

Baten

3.232

120

100

100

100

100

Saldo

3.225

120

100

100

100

100

Bestuur

Lasten

-1.889

-2.197

-2.196

-2.196

-2.196

-2.206

Baten

64

58

58

58

58

58

Saldo

-1.825

-2.139

-2.138

-2.138

-2.138

-2.148

Burgerzaken

Lasten

-1.043

-1.115

-1.116

-1.116

-1.116

-1.116

Baten

478

640

481

481

481

481

Saldo

-564

-474

-635

-635

-635

-635

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-2.240

-2.373

-2.463

-2.463

-2.447

-2.446

Baten

412

243

68

68

68

68

Saldo

-1.828

-2.130

-2.395

-2.395

-2.379

-2.378

Cultureel erfgoed

Lasten

-211

-269

-243

-207

-207

-207

Baten

28

41

41

41

41

Saldo

-183

-269

-202

-166

-166

-166

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-306

-464

-406

-406

-405

-405

Baten

105

157

170

170

170

170

Saldo

-201

-307

-236

-236

-235

-235

Economische havens en waterwegen

Lasten

-26

-26

-28

-28

-28

-28

Baten

Saldo

-26

-26

-28

-28

-28

-28

Economische ontwikkelingen

Lasten

-1.839

-1.649

-1.086

-1.316

-726

-726

Baten

221

130

146

146

146

146

Saldo

-1.617

-1.519

-939

-1.169

-580

-580

Economische promotie

Lasten

-189

-346

-334

-294

-269

-269

Baten

298

273

157

157

157

157

Saldo

109

-74

-177

-137

-112

-112

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-574

-683

-764

-736

-709

-684

Baten

Saldo

-574

-683

-764

-736

-709

-684

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

-28

-29

-31

-31

-31

-31

Baten

Saldo

-28

-29

-31

-31

-31

-31

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Lasten

-5.239

-5.845

-38

-38

-38

-38

Baten

5.046

7.241

1.431

Saldo

-192

1.396

1.393

-38

-38

-38

Inkomensregelingen

Lasten

-8.485

-7.666

-8.078

-8.078

-8.078

-8.078

Baten

7.096

6.323

5.978

5.978

5.978

5.978

Saldo

-1.389

-1.344

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-7.811

-6.719

-7.680

-6.801

-6.616

-6.616

Baten

-30

Saldo

-7.811

-6.749

-7.680

-6.801

-6.616

-6.616

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-6.760

-7.241

-7.290

-7.290

-7.290

-7.290

Baten

Saldo

-6.760

-7.241

-7.290

-7.290

-7.290

-7.290

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-509

-538

-540

-540

-540

-540

Baten

Saldo

-509

-538

-540

-540

-540

-540

Media

Lasten

-827

-822

-822

-822

-822

-822

Baten

24

25

25

25

25

25

Saldo

-803

-796

-797

-797

-797

-797

Milieubeheer

Lasten

-1.806

-1.819

-1.661

-1.699

-1.717

-1.740

Baten

265

113

Saldo

-1.541

-1.706

-1.661

-1.699

-1.717

-1.740

Musea

Lasten

-64

-63

-52

-52

-52

-52

Baten

169

167

172

172

172

172

Saldo

105

104

120

120

120

120

Mutatie reserves

Lasten

-1.025

-3.016

-1.705

-15

-15

-15

Baten

3.303

4.672

1.781

2.042

1.453

1.453

Saldo

2.278

1.656

76

2.027

1.438

1.438

Mutaties reserves

Lasten

Baten

242

148

148

148

148

148

Saldo

242

148

148

148

148

148

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lasten

-1.250

-1.681

-1.090

-1.090

-1.090

-1.090

Baten

236

665

164

164

164

164

Saldo

-1.015

-1.017

-927

-927

-927

-927

Onderwijshuisvesting

Lasten

-1.901

-1.878

-1.937

-2.130

-2.093

-2.081

Baten

69

45

14

14

14

14

Saldo

-1.832

-1.833

-1.923

-2.116

-2.079

-2.067

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-227

-201

-231

-231

-231

-231

Baten

2

2

2

2

2

Saldo

-227

-199

-229

-229

-229

-229

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-3.057

-3.103

-3.115

-3.164

-3.196

-3.233

Baten

31

82

67

67

67

67

Saldo

-3.026

-3.021

-3.048

-3.097

-3.130

-3.167

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-1.123

-1.299

-1.342

-1.342

-1.342

-1.342

Baten

17

38

57

57

57

57

Saldo

-1.106

-1.261

-1.286

-1.286

-1.286

-1.286

Overhead

Lasten

-11.807

-12.674

-13.310

-13.130

-13.133

-13.128

Baten

84

137

139

139

139

139

Saldo

-11.723

-12.537

-13.171

-12.991

-12.994

-12.989

Overige baten en lasten

Lasten

-71

605

580

529

470

358

Baten

-130

-5

-5

-5

-5

-5

Saldo

-202

600

575

524

465

353

OZB niet-woningen

Lasten

-295

-251

-268

-268

-268

-268

Baten

2.463

2.704

2.772

2.772

2.772

2.772

Saldo

2.167

2.453

2.504

2.504

2.504

2.504

OZB woningen

Lasten

-295

-251

-268

-268

-268

-268

Baten

3.981

5.567

5.976

6.022

6.072

6.129

Saldo

3.686

5.316

5.708

5.754

5.804

5.861

Parkeerbelasting

Lasten

Baten

14

11

11

11

11

11

Saldo

14

11

11

11

11

11

Parkeren

Lasten

-239

-247

-275

-275

-275

-275

Baten

9

5

5

5

5

5

Saldo

-230

-242

-270

-270

-270

-270

Recreatieve havens

Lasten

-500

-348

-349

-349

-349

-349

Baten

239

97

98

98

98

98

Saldo

-261

-251

-252

-252

-252

-252

Riolering

Lasten

-2.011

-2.100

-2.159

-2.211

-2.260

-2.309

Baten

3.027

3.162

3.394

3.453

3.508

3.570

Saldo

1.016

1.062

1.235

1.243

1.248

1.261

Ruimtelijke ordening

Lasten

-1.912

-1.015

-907

-907

-907

-907

Baten

1.075

65

65

65

65

65

Saldo

-836

-950

-842

-842

-842

-842

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-3.276

-4.792

-5.279

-5.274

-5.269

-5.269

Baten

369

844

1.989

1.989

1.989

1.989

Saldo

-2.906

-3.948

-3.289

-3.284

-3.279

-3.279

Sportaccommodaties

Lasten

-2.367

-2.402

-2.942

-3.160

-3.203

-3.299

Baten

305

212

218

218

218

218

Saldo

-2.063

-2.190

-2.724

-2.942

-2.985

-3.081

Sportbeleid en activering

Lasten

-330

-309

-362

-362

-362

-362

Baten

45

Saldo

-286

-309

-362

-362

-362

-362

Treasury

Lasten

-517

-561

-561

-561

-561

-561

Baten

1.666

1.700

992

992

992

992

Saldo

1.149

1.140

432

432

432

432

Vennootschapsbelasting

Lasten

2

Baten

Saldo

2

Verkeer en vervoer

Lasten

-3.993

-4.029

-5.455

-5.900

-5.829

-5.886

Baten

863

160

223

223

223

223

Saldo

-3.130

-3.870

-5.232

-5.677

-5.606

-5.664

Volksgezondheid

Lasten

-2.819

-2.446

-2.449

-2.392

-2.392

-2.392

Baten

154

25

25

25

25

25

Saldo

-2.665

-2.421

-2.424

-2.367

-2.367

-2.367

Wijkteams

Lasten

-2.666

-2.812

-2.651

-2.652

-2.652

-2.652

Baten

5

3

3

3

3

3

Saldo

-2.662

-2.809

-2.648

-2.649

-2.649

-2.649

Wonen en bouwen

Lasten

-1.539

-1.567

-1.391

-1.390

-1.390

-1.390

Baten

1.328

744

561

561

561

561

Saldo

-210

-823

-831

-830

-830

-830

Totaal saldo taakvelden

2.524

456

133

1.381

2.538

-2.387

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18