Programmaplan

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Trends en ontwikkelingen
Onze samenleving is onderhevig aan een grote dynamiek; continue verandering en ontwikkeling vraagt van de gemeentelijke organisatie dat zij meebeweegt en voortdurend polst welke eisen dit stelt aan de gemeente en het bestuur. Voor Hillegom, Lisse en Teylingen is het belangrijk dat iedereen ertoe doet en kan meedoen in deze dynamische samenleving. De gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties zetten zich hiervoor gezamenlijk in. In de komende jaren zal de werkorganisatie HLTsamen een doorontwikkeling inzetten om de zes doelstellingen uit de in 2022 vastgestelde organisatievisie te verwezenlijken, in samenspel met het bestuur. Flexibiliteit en wendbaarheid wordt ook gevraagd vanuit de samenleving. Dit omdat er zich regelmatig onverwachte situaties voordoen, zoals corona en noodopvang van vluchtelingen, die ondersteuning of de regie vragen van gemeenten.  
 
Participatie en communicatie 
Inwoners hebben steeds meer wensen en stellen ook eisen aan de overheid. Ze verwachten kwaliteit van beleid, willen betrokken zijn bij de totstandkoming ervan en nemen soms zelf het initiatief. Deze ontwikkelingen vragen van de gemeente meer en meer om ‘van buiten naar binnen’ te werken en gezamenlijk op te trekken. Dienstverlening, communicatie en participatie raken zo steeds meer met elkaar vervlochten. Dit vraagt om proactieve communicatie in twee richtingen en een effectieve inzet van communicatiekanalen. De dialoog met onze partners (burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen) draagt bij aan een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en samenleving. Meer ruimte voor burgerinitiatief gaat gepaard met een terughoudende opstelling van de gemeente en een nieuwe verhouding tussen gemeente en inwoners.  

Wet open overheid 
De Wet open overheid (Woo) moet ervoor gaan zorgen dat overheidsinformatie i) beter vindbaar en uitwisselbaar is, ii) eenvoudig en goed wordt ontsloten en iii) goed wordt gearchiveerd. Aan de hand van een inventarisatie krijgen we inzicht in de uitgangssituatie en in wat er nodig is om aan de Woo te voldoen. Naar verwachting is hiervoor het budget van de rijksoverheid toereikend. Daarmee maken we in 2022 een begin met de basis en volgen we de wettelijke fasering van de Woo. We trekken hierin op met de regiogemeenten. Bij ruimere middelen en mogelijkheden kunnen we onze ambities naar boven bijstellen.  

Datagedreven sturen en monitoren
Het Programma Datagedreven Sturing (DgS) is gestart op 1 juli 2020 en kent een looptijd van drie jaar. Het opbouwen van de benodigde expertise en hulpmiddelen om de programmadoelen te realiseren, is nagenoeg afgerond. Er zijn diverse DgS-informatieproducten opgeleverd en er is een goedgevulde ontwikkelagenda.  
 
In 2022 beschikt HLTsamen over de expertise en voorzieningen om zelf informatieproducten te creëren, waar daar eerder externe partijen voor werden ingeschakeld. Vanaf dat moment is het ontwikkelen van DgS-informatieproducten een standaarddienst geworden van team Informatisering & Automatisering (I&A). Onder het huidige programma kan I&A deze DgS-diensten nog aanbieden tot 1 juli 2023; dit in verband met de incidenteel beschikbaar gestelde middelen.  
 
In deze nieuwe collegeperiode kunnen de nieuwe besturen hun ambitieniveaus op het gebied van DgS gezamenlijk bepalen. Dat zou zich kunnen beperken tot het in stand houden van het dan bereikte DgS-volwassenheidsniveau. Maar het is ook denkbaar dat op bepaalde beleidsterreinen (binnen de grenzen van de privacy en ethiek) meer wordt ingezet op zaken als kunstmatige intelligentie, voorspellende algoritmen of smart city-toepassingen.  
 

Arbeidsmarkt 
In 2022 verbrak de arbeidsmarktkrapte in Nederland record na record. Ook het aantal vacatures binnen de gemeentelijke sector lag nog steeds op een hoog niveau. Direct gevolg hiervan was dat HLTsamen steeds vaker moeite had om openstaande functies in te vullen. De komende jaren zal er strategisch personeelsbeleid worden ontwikkeld, met maatregelen om kwalitatief goed personeel te behouden en te werven in deze krappe arbeidsmarkt. Dit ook ter compensatie van de relatief grote groep medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. Dit is noodzakelijk om ons hoge niveau van dienstverlening blijvend te kunnen garanderen.  

Duurzaam sluitende begroting 
De komende jaren zal rekening gehouden moeten worden met afnemende inkomsten en bijdragen vanuit de rijksoverheid. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe taken uit veranderende wetgeving of door andere ontwikkelingen in onze samenleving. Een duurzaam sluitende begroting  vraagt om grip op geld en een bestuurlijke afweging om in een tijd van beperking van financiële middelen de juiste keuzes en afwegingen te maken.  

Informatiebeveiliging 
In de volle breedte is informatieveiligheid een thema dat continu aandacht vraagt van onze organisatie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Daardoor groeit de uitdaging om criminelen een stap voor te blijven. Het is cruciaal voor de continuïteit van onze dienstverlening om dit onderwerp blijvend prioriteit te geven.  

Lasten, baten en saldo

-3.797

4,3 %

-1.131

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18