Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

2.5.1 Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Algemene middelen

Overhead

-11.807

-12.674

-13.310

-13.130

-13.133

-13.128

Treasury

-517

-561

-561

-561

-561

-561

Overige baten en lasten

-71

605

580

529

470

358

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

-480

-480

-480

-480

OZB niet-woningen

-295

-251

-268

-268

-268

-268

OZB woningen

-295

-251

-268

-268

-268

-268

Belastingen overig

-7

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

2

0

0

0

0

0

Totaal Algemene middelen

-12.990

-13.132

-14.307

-14.178

-14.240

-14.347

Totaal lasten

-12.990

-13.132

-14.307

-14.178

-14.240

-14.347

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Algemene middelen

Overhead

84

137

139

139

139

139

Treasury

1.666

1.700

992

992

992

992

Parkeerbelasting

14

11

11

11

11

11

Overige baten en lasten

-130

-5

-5

-5

-5

-5

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

50.134

51.587

56.405

57.866

58.175

54.727

OZB niet-woningen

2.463

2.704

2.772

2.772

2.772

2.772

OZB woningen

3.981

5.567

5.976

6.022

6.072

6.129

Belastingen overig

3.232

120

100

100

100

100

Totaal Algemene middelen

61.444

61.821

66.390

67.897

68.256

64.865

Totaal baten

61.444

61.821

66.390

67.897

68.256

64.865

Saldo van baten en lasten

48.452

48.690

52.084

53.720

54.017

50.519

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

242

148

148

148

148

148

Totaal reserves

242

148

148

148

148

148

Saldo na resultaatbestemming

48.694

48.838

52.232

53.868

54.165

50.667

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18