Programma 2. Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsbeleid  
Wij willen dat Teylingen een veilige plaats is om te wonen, te leven en te werken. Dat bereiken wij door de sociale en fysieke veiligheid te verbeteren en onze wettelijke verplichte veiligheidstaken uit te voeren. Samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners is en blijft daarin essentieel. Door samenwerking komen wij tot duurzame oplossingen. Wij willen weten wat er speelt, wij gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen voor een aanpak. Waarbij ieder een eigen rol vervult. De gemeente voert hierin regie met het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023 en het Handhavingsbeleid 2020-2023. Het IVB en het Handhavingsbeleid bevatten de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Deze vertalen wij in een jaarlijks uitvoeringsplan met concrete maatregelen. Dit plan voeren wij uit samen met onze partners, inwoners en ondernemers. In 2023 wordt, in samenwerking met veiligheidspartners, inwoners, ondernemers en de gemeenteraad, een nieuw Integraal veiligheidsbeleid voor de duur van vier jaar (2024-2027) opgesteld.

Samenwerking 
Wij zien intensieve samenwerking met en tussen ketenpartners als de sleutel om huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan én de veiligheid voor onze inwoners te bestendigen en te vergroten. Voor veel veiligheidsvraagstukken geldt dat deze niet meer alleen met de traditionele veiligheidspartners, zoals politie en brandweer, benaderd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lang lopende casussen woonoverlast en personen met verward gedrag. Hierbij trekken we samen op met de woningbouwvereniging Stek, GGZ Rivierduinen en de politie. Decentralisaties - de overgang van maatschappelijke zorg van de centrumgemeenten naar de regiogemeenten - en bezuinigingen in de zorg leiden soms tot (woon)overlast en gevaarlijke situaties. Door de zorg en de veiligheidsketen in een vroeg stadium met elkaar te verbinden, kunnen we deze problematiek effectief aanpakken. Zowel beleidsmatig bijvoorbeeld bij de inzet van bestuurlijke maatregelen als op casuïstiek niveau.   

Het is noodzakelijk dat de regionale samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein geborgd blijft. Onder ander via de samenwerking in het Zorg en Veiligheidshuis. In specifieke gevallen vraagt de complexiteit van de casus om specifieke regionale behandeling.  Denk hierbij aan casussen die detentie, radicalisering en zedendelicten betreffen waarbij goed contact met regionale partijen zoals justitie, reclassering en jeugdbescherming essentieel is.  

Jeugd en Veiligheid 
De integrale aanpak van jeugdoverlast door middel van de Zorg- en Veiligheidstafel werkt goed en ketenpartners hebben in 2021 ingestemd met het voorzetten van de tafel  voor de komende jaren. Daarnaast investeren we ook gezamenlijk met de ketenpartners in groepsaanpak, specifiek op bepaalde onderwerpen. Zodat we snel kunnen inspelen op de actuele 'vraag' van de jeugd. We intensiveren de samenwerking tussen de ketenpartners en we versterken de verbindende rol van de gemeente. Samenwerking en een integrale aanpak gelden niet alleen voor de externe partners, maar ook voor de interne organisatie. Het komend jaar wordt de intensieve samenwerking tussen veiligheid en het sociaal domein doorgezet. Met een gezamenlijke aanpak kunnen we vaker en beter inzetten op preventie.  

Aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit 
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, zoals drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude, is op het eerste gezicht niet zichtbaar. Ook in de gemeente Teylingen is sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. Vanaf november 2018 werken we daarom intensief en integraal samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel mogelijk te voorkomen. De ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak van ondermijning staat centraal. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn het werken aan een weerbare samenleving en organisatie. Daarnaast zijn informatiegestuurd werken en preventie belangrijk. We zoomen hierbij specifiek in op vastgoed, malafide bedrijven en bedrijventerreinen. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden. Doel is te komen tot een weerbare samenleving!   

Toezicht & handhaving   
De politiecapaciteit op straat zal de komende jaren onder druk blijven staan door nieuwe taken, andere taken (horizontale fraude) en de grote personele uitstroom van pensioengerechtigden. Het aantal wijkagenten voor de gemeente Teylingen is binnen het politie basisteam HLT op sterkte. Er is een goede samenwerking tussen de politie en de boa’s, daar waar het kan wordt samen of aanvullend aan elkaar samen opgetrokken.

Met toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en wonen gaan we verrommeling van het landschap tegen en stimuleren we ruimtelijke duurzaamheid. Panden en gronden moeten overeenkomstig de bestemming gebruikt worden en worden gebouwd conform de vergunning. De kwaliteit van deze werkzaamheden is vastgelegd in de VTH-verordening (vergunningverlening, toezicht en handhaving).   

Voor de periode 2019-2022 doen wij mee aan het project Handhaving Buitengebied (ISG). Dit project zal qua afronding nog doorlopen in 2023

Mediation 
Naast het handhaven van regels zoeken we ook samen met betrokken partijen naar oplossingen. Dit doen we onder meer door het inzetten van mediation. In 2022 zijn wij daarom aangesloten bij buurtbemiddeling.

Brandweer 
De gemeente Teylingen investeert actief in het verder versterken van de verbinding en samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Dit gebeurt op lokaal niveau in de vorm van het ondersteunen van wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers, korte lijnen tussen de ploegchef en team Openbare Orde en Veiligheid. Op bestuurlijk niveau is er elk kwartaal een overleg met de directie van de Veiligheidsregio. 

Wat willen we bereiken?

Doel:

Prettig leven door minder hinder en overlast

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

Teylingen blijft zich (in (boven)regionaal verband) inzetten voor de inwoners om hinder en overlast door vliegverkeer terug te dringen.

Uitwerking 2023 (e.v.):
Per 2022 bestaat de bestuurlijke kolom met BRS (Bestuurlijke Regiegroep Schiphol; 56 gemeenten/4 provincies) en het Interbestuurlijk overleg (Minister I&W, delegatie BRS). Daarnaast staat de Maatschappelijke kolom met Maatschappelijke Raad Schiphol i.o. (vaste deelnemers) en bewoners/verenigingen/groeperingen. Tussen beide kolommen wil het ministerie I&W participatie uitvoeren door bijvoorbeeld een klankbordgroep onderzoek te laten doen. Vanuit deze overleggen en het Cluster Zuidwest continueren wij onze inzet om hinder en overlast ten gevolge van vliegverkeer te beperken en geven wij een krachtig geluid vanuit dit gebied richting de luchtvaartsector en de minister. Ons doel is meer hinderbeperkende maatregelen te laten nemen.

A2

Vanuit het uitgangspunt meten is weten zien we kansen (Smart City) voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van fijnstof en verkeersstromen.

Uitwerking 2023 (e.v.):  
In 2021 zijn we van start gegaan met het traject Datagedreven sturen. In 2020 is hiertoe het Programmaplan Datagedreven sturing tot stand gekomen en door de raad goedgekeurd. Mogelijkheden voor genoemde informatie(technologie) kunnen vanuit dit traject verder geïnventariseerd worden.

A3

Als het gaat om burenoverlast en aantasting van het woongenot, richten wij ons in eerste instantie op het empoweren van mensen om zelf en met elkaar oplossingen te bedenken. Als dat niet meer lukt en er sprake is van ernstige aantasting van het woongenot, zijn wij er om te helpen (bijvoorbeeld via mediation).

Uitwerking 2023 (e.v.):
In 2023 investeren wij verder in de inzet van professionele buurtbemiddeling.

A4

We inventariseren de mogelijkheden en relevantie voor specifieke bronmetingen van de luchtkwaliteit en indien mogelijk bekijken we of er (aanvullende) lokale maatregelen zijn die we kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Uitwerking 2023 (e.v.):
Deze actie wordt jaarlijks uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

In participatie met inwoners en gebaseerd op de strategische verkenning hebben wij het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 opgesteld. Vanuit dit beleid werken we met jaarplannen: de Veiligheidsjaarplannen. In het veiligheidsbeleid wordt nauw samengewerkt met het sociaal domein, zowel beleidsmatig als vanuit casuïstiek.  

Uitwerking 2023 (e.v.):
Wij blijven uitvoering geven aan de veiligheidsjaarplannen. Tegelijk gaan wij in 2023, samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad, aan de slag met het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027.

B2

Actualiseren APV

Uitwerking 2023 (e.v.):
Gewijzigde en nieuwe wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke Verordening periodiek te actualiseren.

B3

We stellen jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma’s op waarin, naast de reguliere werkzaamheden zoals geprioriteerd in het handhavingsbeleid, ook de projecten als Arbeidsmigranten, handhaving Buitengebied, en het nieuwe uitstallingenbeleid beschreven worden.

Uitwerking 2023(e.v.):
Wij blijven uitvoering geven aan het handhavingsuitvoeringsprogramma. Tegelijk gaan wij in 2023 aan de slag met het opstellen van het nieuwe Handhavingsbeleid 2024-2027.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

Speerpunten 2023: Aanpak van hennepteelt en drugshandel, het sluiten van maatschappelijke coalities, focus op sleutelpersonen en het, voorkomen van jonge aanwas.

C2

Signaleren: o.a. preventief toezicht en integrale controles, (door)ontwikkelen datagedreven werken en blijvend investeren in awareness d.m.v. trainingen en (publieks)campagnes.

C3

Voorkomen: verder bouwen aan een weerbare organisatie en -samenleving, d.m.v. een preventieve aanpak (arbeidsuitbuiting en jonge criminele aanwas,, KVO) en barrières opwerpen in beleid (zoals APV en BIBOB-beleid).

C4

Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventuele handhaving bij strijdig gebruik.

C5

Aanpakken: gerichte aanpak van casuïstiek, branche- en gebiedsgerichte aanpak, aanpak van hennepteelt en drugshandel en uitvoeren van integrale projecten (o.a. RIEC/LSI).

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)

Politie
Openbaar Ministerie
Zorgpartners
Brandweer
Welzijnskwartier
Woningcorporatie Stek
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18