Programma 2. Leefomgeving

Verkeer en vervoer

We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid, daarom hebben we een nieuw en actueel mobiliteitsplan voor Teylingen opgesteld dat in de loop van 2022 wordt vastgesteld.  
Aan de basis van dit Mobiliteitsplan Teylingen ligt de eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie, waarin de ambities voor ons mobiliteitsbeleid zijn vastgelegd:  

1. Prettig wonen en bewegen voor iedereen  
2. Goede bereikbaarheid voor een ondernemend Teylingen  
3. Duurzame mobiliteit voor een duurzame toekomst  

Deze ambities zijn op hun beurt weer vertaald in doelstellingen en in totaal 18 maatregelen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid, het stimuleren van duurzame mobiliteit, en het verbeteren van de bereikbaarheid.  

Bij het verbeteren van verkeersveiligheid gaat het om het structureel aandacht besteden aan verkeersveiligheid door tweejaarlijkse ongevallenrapportages en een op basis daarvan vastgesteld werkprogramma. Bijzondere aandacht daarbij gaat uit naar veilige schoolomgevingen en verkeerseducatie op scholen. Omdat het gedrag een minstens zo belangrijke rol speelt als de fysieke inrichting, zetten we ook in op gedragscampagnes.   
Het stimuleren van duurzame mobiliteit richt zich op het versterken van voetgangers- en fietsverbindingen en het verduurzamen van het gemotoriseerde verkeer. 
 
Voor het verbeteren van de bereikbaarheid hebben we onze partners hard nodig, zowel voor het treffen van samenhangende maatregelen als voor een effectieve lobby voor investeringen in onze regio door onder andere provincies, vervoersbedrijven en het Rijk. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek werken we samen met de provincie en de gemeenten Hillegom, Lisse, en Noordwijk aan een pakket van maatregelen. 

Met verschillende regionale samenwerkingspartners wordt op verschillende tafels en in verschillende projecten en processen geschakeld. Het is van belang dat de gemeente daarin goed vertegenwoordigd is en actieve, deskundige en strategische inbreng heeft, en dat de raad en de stakeholders hierin goed meegenomen worden.

 

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

Vaststellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit als een onderdeel van het Mobiliteitsplan dat wordt ingepast in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen voorgesteld voor 2022 en verder. 

A2 

Actualiseren van de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2022 (tweejaarlijkse jaarlijkse actualisatie). 

A3

Het opstellen van een actueel en gedragen parkeerbeleid

Wat willen wij bereiken?  

Doel: 

Continue verbetering en monitoring van verkeersveiligheid en vermindering ongevallen langzaam verkeer. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

B1 

Op basis van een tweejaarlijkse ongevallenrapportage stellen we een werkplan op om met prioriteit de ongevallenlocaties proactief aan te pakken

B2 

Samen met scholen werken we aan de inrichting van veilige schoolomgevingen

B3

We continueren onze inzet op gedragscampagnes

B4

Om de verkeersveiligheid voor voetgangers te vergroten hebben we specifiek oog voor het verbeteren van verkeersveiligheid op voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden)

B5

Verbeteren verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout

Wat willen wij bereiken?  

Doel: 

Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

C1 

Structurele aandacht voor de positie van de voetganger door het bieden van voldoende ruimte, veilige oversteekmogelijkheden en veilige en leuke looproutes, ook buiten de bebouwde kom

C2 

Structurele aandacht voor de positie van fietsers, door het bieden van voldoende ruimte en het verder uitbreiden en verbeteren van het bestaande fietsnetwerk

C3 

Verbeteren van de OV-verbindingen door de realisatie van HOV-routes, het verbeteren van overstapmogelijkheden op de stations en het uitbreiden van de fietsparkeercapaciteit bij de stations.

C4

Het verder vergroten van de oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen door het uitbreiden van de laadinfrastructuur.

Wat willen wij bereiken?  

Doel: 

Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

D1 

Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen goed ingebracht worden in de verschillende processen en projecten die spelen rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek, zodat er tot een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn besloten kan worden en de uitvoering voorbereid kan worden. We kijken hierbij ook naar de mogelijkheid van cofinanciering vanuit het Rijk via de versnellingsopgave Woningbouw. 

D2 

Actief uitvoering geven aan de Regionale Strategie Mobiliteit. 

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Holland Rijnland 

Regiogemeenten
Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden 
Provincies Noord en Zuid-Holland 
VVN / Fietsersbond / Politie 
Openbaar vervoerbedrijven 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18