Programma 3. Bedrijvigheid

Lokale economie

Ruimte voor ondernemerschap staat voorop. Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook in op integrale samenwerking met partners uit de triple helix, daarmee versterken en stimuleren we de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen. Goede randvoorwaarden voor ondernemers creëren we met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en met het stimuleren van duurzaam handelen.

Centrumontwikkeling  
De centrumvisie is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van onze drie dorpscentra; Warmond, Voorhout en Sassenheim. In die visie op de drie dorpscentra van Teylingen, zijn de problemen, kansen en uitdagingen die in de centra spelen en die nog op de dorpscentra afkomen integraal afgewogen. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is nagedacht over de toekomst van de dorpen. Het water in Warmond, het horeca-aanbod van Voorhout, de verschillende soorten winkels in Sassenheim; het zijn positieve punten die we afgelopen jaar hoorden over onze drie centrumgebieden. Nu de centrumvisie en detailhandelsvisie zijn vastgesteld, werken we aan concrete oplossingen en verbeteringen

Bedrijventerreinen 
Op regionaal niveau is een nieuwe bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Deze strategie geeft meer inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio en de gemeente. We gebruiken deze strategie bij het doorontwikkelen van onze bedrijventerreinen. We maken de diverse maatschappelijke transities (energie, circulair, mobiliteitsvragen, milieu) onderdeel van onze toekomstige aanpak en samenwerking met bedrijfsleven.

Ruïne van Teylingen als parel  
De ruïne van Teylingen is een icoon van onze gemeente. Ons streven is om de ruïne, de Westerbeekschuur en de omliggende terreinen aantrekkelijk te maken, zodat de inwoners van Teylingen, de regiorecreant en de nationale toerist kunnen genieten van deze bijzonder plek uit de Nederlandse geschiedenis. Om de ambitie verder in te kleuren, inventariseert de gemeente welke partij(en) op basis van de vastgestelde strategie de locatie kan ontwikkelen tot een aantrekkelijke, recreatieve plek. 

 Wat willen we bereiken?

Doel:

Bevorderen van toerisme in alle maanden van het jaar

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

Het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma Groen en Recreatie. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A2

Behoud door benutten van ons erfgoed heeft onze aandacht. Het ontwikkelen van de ruïne van Teylingen is hiervan een voorbeeld. We willen hier jaarrond toeristisch en cultureel aanbod realiseren. Dit biedt tegelijkertijd mogelijkheden om onze identiteit als Bollenstreek te bestendigen.
We gaan door met de uitvoering van de vastgestelde strategie voor de ontwikkeling van de ruïne van Teylingen. Zodra de partner welke het terrein gaat ontwikkelen bekend is, leggen we afspraken vast.

A3

Uitvoering geven aan het regionaal groenprogramma (RIF) van Holland Rijnland.

A4

Voor ambities en projecten op het gebied van recreatie en promotie werken we samen binnen de werkgroep 'Kansen voor Warmond'.

A5

We inventariseren kansen om binnen het HUP op te pakken. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Vitale en aantrekkelijke centra

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie voor de drie kernen Voorhout, Sassenheim en Warmond.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Voldoende en duurzame bedrijventerreinen. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

C1 

Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

C2 

Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
Holland Rijnland 

Business Platform Teylingen

Economic Board DBS (EBDB)
Stichting Greenport DBS 
Provincie Zuid-Holland 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18