Programma 3. Bedrijvigheid

Regionale economie

Onze ambitie is de regionale economische structuur te versterken zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. Vanaf 2017 wordt gewerkt met een regionale uitvoeringsagenda. In 2021 is de Economische Agenda geëvalueerd. Hierin komt naar voren dat de agenda ten eerste gericht moet worden op de regionale vraagstukken, zoals het verbeteren van de bovengenoemde structuurknelpunten: aantrekken van kennis, behouden en aantrekken van jong talent, stimuleren van ondernemerschap. Daarnaast moet de uitvoeringsagenda ook meer strategisch worden door aansluiting te zoeken bij provinciale en landelijke thema’s zoals duurzaamheid, digitalisering en circulaire economie.  Aan de hand van die evaluatie is een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld.  Als (mede-) financier zijn we als gemeente kaderstellend. Duurzaamheid/circulaire economie is daarbij een belangrijk kader.

Om overeind te kunnen blijven in de strijd om kennis en talent, zal de Duin- en Bollenstreek meer aansluiting moeten zoeken met de economisch sterke regio’s om haar heen, zoals de metropoolregio Amsterdam, regio 071 rond Leiden en de metropoolregio Den Haag/Rotterdam.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en bekend door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Onder andere is hiervoor de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek in 2019 opgericht.

Binnen de strategische agenda Duin- en Bollenstreek en de regionale omgevingsagenda Holland Rijnland zijn de ruimtelijke randvoorwaarden neergelegd voor het vernieuwen en vergroten van de lokale en regionale economie. En er is een uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Daarin zijn de volgende economische opgaven benoemd:

  • Economische Agenda (verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de marketingpartners).
  • Nieuw programma groen; vervolg huidige gebiedsprogramma doorontwikkelen met aanvullend meer invulling op het gebied van toerisme en recreatie.
  • Regiobrand Duin & Bollenstreek; ontwikkelen, verhaal van de bollenstreek naar buiten.
  • Stakeholders analyse; ontwikkelen van arrangementdenken.
  • Onderzoeken van het verbreden van kuuroordfaciliteiten naar de gehele Duin- en Bollenstreek, inclusief functionerende arbeidsmarkt.
  • We verbinden onze kennisintensieve sectoren.
  • Evaluatie ISG en opstellen Programma Duurzame Greenport en Hernieuwbare Energie.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Versterken economische positie van de Duin- en Bollenstreek. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

Binnen het kader van een nog te ontwikkelen, meer strategische, regionale economische agenda, de Duin- en Bollenstreek activiteiten (laten) ondersteunen binnen de triple helix. Deze zijn in lijn met de aanbevelingen van het raadsbesluit Evaluatie economische samenwerking Duin- en Bollenstreek. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A2 

Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek binnen de bestaande activiteiten.

A3 

Het ontwikkelen van een regiobrand Duin- en Bollenstreek. Hiervoor moet de samenwerking tussen marketing partijen en de regiopartners worden versterkt (waar het gaat om de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme).

A4 

Uitvoeren uitvoeringsagenda van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.

A5 

Verkennen van strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek). Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A6 

Aan de slag met de uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A7 

In de Duin- en Bollenstreek verkennen we of en hoe de verschillende kernen elkaar kunnen versterken, en maken er - waar mogelijk - uitvoeringsafspraken over. We verbinden onze kennisintensieve sectoren. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Holland Rijnland 

Economic Board Duin- en Bollenstreek 
Omliggende gemeenten 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Noord-Holland 
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18