Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Beleids- en prestatie-indicatoren

2.4.6 Beleids- en prestatie-indicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting

2022

Begroting
2023

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Zie
begroting
GR
HLTsamen

Zie begroting
GR HLTsamen

Zie
begroting
GR HLTsamen

Zie
begroting
GR
HLTsamen

*

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

*

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

*

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 36

€ 39

NB

NB

*

Overhead

% van totale lasten

3,2%

1,6%

NB

NB

*

* Eigen gegevens

Toelichting indicator Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaand in de vorm van een vacature. 1 fte is gelijk aan een 36-urige werkweek.

Toelichting indicator Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve bezetting uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is uitgegaan van de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar (door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december).

Toelichting indicator Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Toelichting indicator Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Toelichting indicator Overhead
De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Prestatie-indicatoren

Naam Indicator

Eenheid

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Bron

Kwalitatief goede uitvoering Wet WOZ:
Het percentage bezwaren tegen WOZ-beschikking naar maximaal 3% in 2015

In %

woningen:
1,5 %
niet-woningen:
2,5 %

woningen:
2,5 %
niet-woningen:
3,9 %

3%

3 %

De Waarderingskamer

Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven:
Klanttevredenheid meten middels GovMetric (gemiddeld cijfer bezoek gemeentehuis)

Tussen de 1 en 10

*

*

8,5

8,5

Klanttevredenheids-monitor GovMetric****

Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven:
Klanttevredenheid (gemeentelijke dienstverlening)

Tussen de 1 en 10

7,1

***

7,1

7,1

***

* In 2019 heeft Teylingen niet meegedaan aan het onderzoek van Waarstaatjegemeente.
** In verband met de coronapandemie en het voornemen om dit op een andere manier te meten, zijn in 2020
de GovMetric zuilen uit de gemeentekantoren weggehaald. Er zijn daarom geen jaarcijfers van 2020.
*** Waarstaatjegemeente.nl (cijfer directe dienstverlening).
**** We zijn voornemens om de klanttevredenheid op een andere wijze te onderzoeken. Dit wordt eind 2021 /begin 2022 nader onderzocht.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18