Programma 1. Samenleven

Kaderstellende stukken

Onderwijs
·   Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015

·   Verordening Leerlingenvervoer

·   Ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda D&B 2019-2023

·   Onderwijsachterstandenbeleid Teylingen 2020-2023


Gezondheid & Vitaliteit
·   Nota Sport en bewegen 2018-2021

·   Nota Sport en bewegen 2018-2021 uitvoeringsagenda

·   Nota herziening opzet sport- en cultuurregeling
·   Gezondheidsnota Teylingen positief gezond 2021 – 2024

·   Evaluatie combinatiefuncties 2015


Sociaal domein
·   Kadernota Wmo Bollen5 2015-2018

·   Transformatieagenda Wmo en haar omgeving (2017-2018)

·   Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd
·   Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019
·   Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
·   Investeren in de basis. Armoedebeleid Teylingen 2018-2021

·   Integrale schuldhulpverlening: een ketenaanpak van preventie tot nazorg. 2017-2021

·   Tarievennota maatschappelijke accommodaties
·   Doelenboom mantelzorg
·   Omzien naar elkaar, Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd wonen Duin- en    Bollenstreek 2018-2020
·   Algemene subsidieverordening 2017

·   Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020
·   Verordening Jeugdhulp 2015
·   Verordeningen Participatiewet
·   Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
·   Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep)

·   Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden GGD)

·   Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

·   Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek

·   Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp


Kunst en Cultuur
·   Beleidskompas Bibliotheek Bollenstreek 2020-2023

·   Beleidsnota kunst en cultuur Leren en meedoen!  2010-2012
·   Kunst in de buitenruimte van Teylingen 2016
·   Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: het Toetsingskader.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18