Programma 1. Samenleven

Wat mag het kosten?

2.1.11 Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.367

-2.402

-2.942

-3.160

-3.203

-3.299

Sportbeleid en activering

-330

-309

-362

-362

-362

-362

Volksgezondheid

-2.819

-2.446

-2.449

-2.392

-2.392

-2.392

Totaal 1. Vitaliteit

-5.516

-5.157

-5.753

-5.914

-5.957

-6.053

Thema 2. Talentontwikkeling

Media

-827

-822

-822

-822

-822

-822

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-306

-464

-406

-406

-405

-405

Musea

-64

-63

-52

-52

-52

-52

Cultureel erfgoed

-211

-269

-243

-207

-207

-207

Openbaar basisonderwijs

-227

-201

-231

-231

-231

-231

Samenkracht en burgerparticipatie

-255

-246

-256

-256

-256

-256

Onderwijshuisvesting

-1.894

-1.871

-1.930

-2.123

-2.086

-2.074

Totaal 2. Talentontwikkeling

-3.784

-3.936

-3.940

-4.097

-4.059

-4.047

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.027

-1.233

-1.418

-1.418

-1.418

-1.418

Totaal 3. Zorg voor elkaar

-1.027

-1.233

-1.418

-1.418

-1.418

-1.418

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

-8.485

-7.666

-8.078

-8.078

-8.078

-8.078

Arbeidsparticipatie

-395

-434

-446

-623

-688

-710

Begeleide participatie

-2.467

-2.576

-2.593

-2.497

-2.404

-2.379

Totaal 4. Werk en inkomen

-11.347

-10.676

-11.117

-11.198

-11.170

-11.167

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.250

-1.681

-1.090

-1.090

-1.090

-1.090

Wijkteams

-2.051

-2.129

-2.119

-2.120

-2.120

-2.120

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.811

-6.719

-7.680

-6.801

-6.616

-6.616

Samenkracht en burgerparticipatie

-550

-520

-539

-539

-539

-539

Geëscaleerde zorg 18-

-574

-683

-764

-736

-709

-684

Onderwijshuisvesting

-7

-7

-7

-7

-7

-7

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-12.243

-11.739

-12.199

-11.293

-11.081

-11.056

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-368

-623

-1.539

-1.539

-1.539

-1.539

Totaal 6. Thuiswonen

-368

-623

-1.539

-1.539

-1.539

-1.539

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.075

-2.170

-1.527

-1.522

-1.517

-1.517

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.760

-7.241

-7.290

-7.290

-7.290

-7.290

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-509

-538

-540

-540

-540

-540

Wijkteams

-616

-683

-532

-532

-532

-532

Geëscaleerde zorg 18+

-28

-29

-31

-31

-31

-31

Totaal 7. Hulp bij meedoen

-8.988

-10.661

-9.920

-9.915

-9.910

-9.910

Totaal lasten

-43.273

-44.025

-45.886

-45.374

-45.134

-45.190

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

305

212

218

218

218

218

Sportbeleid en activering

45

0

0

0

0

0

Volksgezondheid

154

25

25

25

25

25

Totaal 1. Vitaliteit

504

237

243

243

243

243

Thema 2. Talentontwikkeling

Media

24

25

25

25

25

25

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

105

157

170

170

170

170

Musea

169

167

172

172

172

172

Cultureel erfgoed

28

0

41

41

41

41

Openbaar basisonderwijs

0

2

2

2

2

2

Samenkracht en burgerparticipatie

42

45

87

87

87

87

Onderwijshuisvesting

69

45

14

14

14

14

Totaal 2. Talentontwikkeling

437

441

511

511

511

511

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

0

27

28

28

28

28

Totaal 3. Zorg voor elkaar

27

28

28

28

28

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

7.096

6.323

5.978

5.978

5.978

5.978

Totaal 4. Werk en inkomen

7.096

6.323

5.978

5.978

5.978

5.978

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

236

665

164

164

164

164

Wijkteams

5

3

3

3

3

3

Maatwerkdienstverlening 18-

0

-30

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

44

38

55

55

55

55

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

285

676

222

222

222

222

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

233

428

1.374

1.374

1.374

1.374

Totaal 6. Thuiswonen

233

428

1.374

1.374

1.374

1.374

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

51

307

446

446

446

446

Totaal 7. Hulp bij meedoen

51

307

446

446

446

446

Totaal baten

8.606

8.439

8.802

8.802

8.802

8.802

Saldo van baten en lasten

-34.671

-35.589

-37.086

-36.574

-36.334

-36.390

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-96

-15

-15

-15

-15

-15

Onttrekkingen reserves

818

1.471

537

537

537

537

Totaal reserves

722

1.456

522

522

522

522

Saldo na resultaatbestemming

-33.949

-34.133

-36.564

-36.052

-35.812

-35.868

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18