Programma 2. Leefomgeving

Kaderstellende stukken

·   Wijkgericht werken
·   Wet veiligheidsregio’s
·   Regionaal Crisisplan

·   Integraal veiligheidsbeleid

·   Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen

·   Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
·   Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Holland Rijnland
·   Geactualiseerde wegenstructuur Voorhout 2020
·   Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan Teylingen (GVVP) 2010-2020

·   Provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit
·   Beleid Laadinfrastructuur
·   Regionale Woonagenda Holland Rijnland
·   Woonvisie Teylingen

·   Zorgpact Teylingen
·   Prestatieafspraken Wonen Teylingen
·   Regionale Omgevingsagenda, 2021 Holland Rijnland

·   Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland 2021

·   Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland 2021

·   Regionale Structuurvisie Holland Rijnland

·   Begroting Teylingen – Begroting Omgevingsdienst West-Holland
·   Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

·   Structuurvisie Teylingen 2030 Duurzaam bloeiend

·   Nota Regionale Investeringsstrategie Holland Rijnland
·   Verordening Erfgoedcommissie Teylingen

·   Centrumvisie Teylingen

·   Speelplaatsenbeheerplan 2014-2018
·   Uitvoeringsprogramma Zwerfafval
·   Integraal Afval Waterketen Plan

·   Uitvoeringsprogramma groen Bollenstreek 2014 - 2018 Holland Rijnland
·   Gebiedsprogrammma groen Bollenstreek 2016-2020 Holland Rijnland
·   Provinciaal fietspadenplan

·   Beleidsplan De Waarde van Groen

·   Erfgoedwet 2016

·   Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland

·   Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland in het werkplan

·   Plan en uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2024
·   Regionale Energie Strategie Holland Rijnland

·   Lokale Energie Strategie
·   Transitie Visie Warmte
·   Nationaal Energieakkoord (2013)

·   Klimaatakkoord van Parijs (2015)

·   Energieakkoord Holland Rijnland (2017)
·   Nationale Klimaatakkoord (2018)
·   Convenant Aardgasvrij (2018)

·   Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

·   Rijksbrede programma Circulaire Economie

·   Deltaplan Biodiversiteit
·   Sustainable Development Goals VN

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18