Programma 2. Leefomgeving

Wat mag het kosten?

2.2.10 Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-1.912

-1.015

-907

-907

-907

-907

Totaal Gebiedsontwikkeling

-1.912

-1.015

-907

-907

-907

-907

Thema Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-2.240

-2.373

-2.463

-2.463

-2.447

-2.446

Openbare orde en veiligheid

-1.123

-1.299

-1.342

-1.342

-1.342

-1.342

Totaal Openbare orde en veiligheid

-3.363

-3.672

-3.805

-3.805

-3.789

-3.788

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Milieubeheer

-1.806

-1.819

-1.661

-1.699

-1.717

-1.740

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.057

-3.103

-3.115

-3.164

-3.196

-3.233

Afval

-3.235

-2.932

-4.062

-4.335

-4.371

-4.397

Riolering

-2.011

-2.100

-2.159

-2.211

-2.260

-2.309

Begraafplaatsen en crematoria

-4

-6

-6

-6

-6

-6

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-10.113

-9.960

-11.003

-11.415

-11.550

-11.685

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

-3.993

-4.029

-5.455

-5.900

-5.829

-5.886

Parkeren

-239

-247

-275

-275

-275

-275

Recreatieve havens

-500

-348

-349

-349

-349

-349

Totaal Verkeer en vervoer

-4.732

-4.624

-6.079

-6.524

-6.453

-6.510

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-1.539

-1.567

-1.391

-1.390

-1.390

-1.390

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-5.239

-5.845

-38

-38

-38

-38

Totaal Wonen

-6.778

-7.412

-1.429

-1.428

-1.428

-1.428

Totaal lasten

-26.898

-26.683

-23.223

-24.079

-24.127

-24.318

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

1.075

65

65

65

65

65

Totaal Gebiedsontwikkeling

1.075

65

65

65

65

65

Thema Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

412

243

68

68

68

68

Openbare orde en veiligheid

17

38

57

57

57

57

Totaal Openbare orde en veiligheid

429

281

125

125

125

125

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Milieubeheer

265

113

0

0

0

0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

31

82

67

67

67

67

Afval

4.867

4.166

6.062

6.377

6.393

6.395

Riolering

3.027

3.162

3.394

3.453

3.508

3.570

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

8.190

7.523

9.523

9.897

9.968

10.032

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

863

160

223

223

223

223

Parkeren

9

5

5

5

5

5

Recreatieve havens

239

97

98

98

98

98

Totaal Verkeer en vervoer

1.111

262

326

326

326

326

Thema Wonen

Wonen en bouwen

1.328

744

561

561

561

561

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.046

7.241

1.431

0

0

0

Totaal Wonen

6.374

7.985

1.992

561

561

561

Totaal baten

17.179

16.116

12.031

10.974

11.045

11.109

Saldo van baten en lasten

-9.716

-10.569

-11.194

-13.107

-13.086

-13.214

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-579

-2.251

-1.690

0

0

0

Onttrekkingen reserves

1.482

2.191

1.034

1.399

915

915

Totaal reserves

903

-60

-656

1.399

915

915

Saldo na resultaatbestemming

-8.813

-10.629

-11.850

-11.708

-12.171

-12.299

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18