Programma 2. Leefomgeving

Openbare ruimte en duurzaamheid

We willen de (leef)omgeving voor inwoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een prettige, groene leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden en nodigt uit tot bewegen, sporten en ontmoeten. Wij bereiden Teylingen voor op klimaatveranderingen. De inrichting van de buitenruimte speelt hierbij een cruciale rol.

Klimaat en biodiversiteit
Het klimaat verandert wereldwijd. De gemiddelde temperatuur en zeespiegel stijgen en de seizoenen worden verstoord. Bovendien nemen de weersextremen toe, zoals langere periodes van droogte, hitte en hevige regenbuien. Om te zorgen dat voor de komende generaties onze planeet een goede plek is om te leven, moeten we samen optrekken om de klimaatverandering tegen te gaan.

De mens kan niet zonder flora en fauna, en wel om de simpele reden dat het ecosysteem  ons verscheidene diensten verleent – voedsel, grondstoffen voor medicijnen en bouwmaterialen. Daarnaast biedt het ons recreatie, speelt het een rol in onze gelukbeleving en bovenal voorzien planten ons van zuurstof. Daarnaast speelt fauna een belangrijke rol bij de huidige uitdagingen die op ons afkomen door het veranderende klimaat, zoals hiervoor beschreven. Ondanks de waarde van de verschillende ecosystemen wordt er wereldwijd een beleid gevoerd waarbij planten en dieren vaak het onderspit delven. Het gevolg is een afnemende biodiversiteit, met mogelijk desastreuze gevolgen. Met het oog op de toekomst is een duurzaam flora- en faunabeleid urgenter dan ooit: we moeten de huidige trend keren.

Voor de komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gebouwde  omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Deze ontwikkelingen vragen om actieve betrokkenheid van vele organisaties, bedrijven en inwoners.

Energietransitie: van beleid naar uitvoering
Eind 2021/begin 2022 heeft de raad de Lokale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte vastgesteld. Vanuit deze heldere visie en strategie werken we door naar het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt een wegwijzer voor op de route die we al met elkaar zijn ingeslagen. In haar regierol heeft de gemeente een belangrijke taak in het faciliteren van deze transitie. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan het behalen van onze doelen. Ondertussen verandert de (energie)wereld snel. We blikken dus niet al te ver vooruit, maar beginnen met wat we nu weten en kunnen. Dit doen we in het vertrouwen dat we daarmee een goed onderbouwde stap zetten naar het behalen van onze doelstellingen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de werkelijkheid ons in zal halen. We timmeren daarom niet alles dicht en houden ruimte voor ontwikkelingen en innovaties. Het integrale uitvoeringsplan Energietransitie 2022 -2026 is een goed begin om de energietransitie stevig te verankeren in ons denken en doen, zowel bij inwoners en ondernemers als bij de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur.

Budgettering:  
We spannen ons in om subsidies en andere vormen van cofinanciering te regelen voor het bereiken van onze duurzame doelstellingen. Om acties op te pakken uit Uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkelingen Teylingen 2020-2024 wordt een (jaarlijks) werkbudget onttrokken uit de daartoe bestemde reserve. Deze reserve is aanvankelijk opgezet voor de periode 2018-2022. Het continueren van de bestemmingsreserve tot en met 2024 is gewenst. Daarbij houden we er rekening mee dat het onderwerp duurzaamheid continu in beweging is. De begroting van het Uitvoeringsplan Energietransitie 2022-2024 is afgestemd op de huidige, beschikbare gelden; € 250.000 per jaar. De verwachting is dat de bijdrage van het Rijk zal toenemen, waaronder nieuwe subsdieregelingen van Rijk en/of provincie.

Regionale programma's groen en recreatie
Binnen de Duin- en Bollenstreek wordt een nieuw uitvoeringsprogramma Groen en Recreatie ontwikkeld. In dit programma worden projecten op het gebied van groen en recreatie opgenomen. Nationaal Park Hollandse Duinen ligt in de Duin- en Bollenstreek, wat koppelkansen biedt op het gebied van marketing en toeristische ontwikkelingen. Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland. In 2023 ronden we lopende projecten af en indien er een nieuw programma is vastgesteld worden nieuwe projecten opgestart. Ook hierbij geldt dat ambities en projecten die hieruit voortkomen mogelijk een verhoging van de beheer- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

Circulaire economie
Teylingen stimuleert een circulaire economie. Dit houdt in dat de gehele keten van grondstoffenstromen niet, of zo min mogelijk, omgezet wordt naar afval. Dat begint dus al bij productie en loopt door tot afvalinzameling. Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht om de inzameling van afval te verzorgen. Op basis van de evaluatie van het afvalbeleidsplan optimaliseren we de afvalinzameling en -verwerking. Daarnaast voeren we samen met een eigen servicedienst van HLTsamen het dagelijks beheer en onderhoud uit van de openbare ruimte.

Inrichting, beheer en ouderhoud
We willen de (leef)omgeving voor inwoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een prettige, groene leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden en nodigt uit tot bewegen, sporten en ontmoeten. Wij bereiden Teylingen voor op klimaatveranderingen en ontwikkelen een toekomstbestendig actieplan. De inrichting, het beheer en onderhoud van de buitenruimte spelen hierbij een cruciale rol.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Samen zorgen voor een schone, gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en leefomgeving voor alle gebruikers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

We gaan verder met het integreren van alle opgaven in het actualiseren en uitvoeren van beleid, projecten, beheer en uitvoeringsprogramma’s.

A2

In 2023 gaan we verder met het optimaliseren van assetmanagement (kapitaalgoederen) als basisprincipe voor beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. Dit houdt in:

  • Optimaliseren en harmoniseren van de data van onze kapitaalgoederen.
  • Opleidingen assetmanagement.
  • Optimaliseren en harmoniseren van de werk- en beleidsprocessen.

A3

We voeren het beleid c.q. uitvoeringsprogramma ‘Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte’ uit.

A4

We zorgen voor gerichte communicatie aan de inwoners over hun eigen invloed op de leefomgeving (bijvoorbeeld over de trias energetica, milieuvervuiling, geluidsoverlast en vergroening ten behoeve van waterberging).

A5

We leveren een bijdrage aan een (mogelijk) nieuw gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek aan de hand van de visie ‘Rijke Groenblauwe Leefomgeving’ van de provincie Zuid-Holland.

A6

We actualiseren het beleidsplan Civiele kunstwerken (bruggen en viaducten). Daarbij verkennen we de opties in materiaalgebruik: zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik en lage CO2 voetafdruk.

A7

We zetten het vervangingsplan led door. Hierbij zetten we in op het gebruik van slimme openbare verlichting.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Versterken van de biodiversiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

We voeren het  Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit uit. Dit wordt in 2022 vastgesteld door de raad. Vervolgens voeren we de nulmeting uit. Daarna starten we met het Leefgebied Dorp. Daarin wordt ook de relatie gelegd met klimaatadaptatie.

B2

Bij de (her)inrichting en het beheer van woonwijken en bermen langs verbindingswegen zullen groen en natuurvriendelijke oevers anders worden uitgevoerd en passen we het maaibeleid aan. De streekeigenheid wordt versterkt door het toepassen van inheemse bomen, struiken en planten die passen bij de natuurlijke omstandigheden; bijvoorbeeld herinrichting van straten. Beschoeiing wordt waar mogelijk vervangen door natuurlijke oever. Grasbermen worden langzamerhand vervangen door bloemrijke bermen en er zal meer gevarieerd gaan worden met de maaifrequentie en aanwezige beplanting en gewassen.

Uitwerking 2023 (e.v.):
Bij (her)inrichting van woonwijken en het uitvoeren van maaibeheer kijken we standaard naar kansen voor biodiversiteit. Waar mogelijk voeren we die ook uit.

B3

We voeren het beheerplan Groen uit. We integreren de volgende onderdelen:

  • Vitaliteit en gezondheid van inwoners door doelstellingen op te nemen voor het verminderen van o.a. hittestress.
  • Het inzetten van groen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen (klimaatadaptatie).
  • Droogtebestendige groeiplaatsen met bijbehorende bomen– en plantensoorten
  • Maatregelen voor toename in biodiversiteit.

B4

We  zetten de samenwerking met verschillende partijen op gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie door. Hierbij voeren we campagnes uit en sluiten we aan op verschillende netwerken, zoals:

NK Tegelwippen
De Groene Uitdaging
Bijenlinten
Nationaal Park Hollandse Duinen

                Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit
Opgedane kennis passen we toe. zijn gericht op het vergroenen de woonomgeving, zoals daken en tuinen.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Teylingen is circulair.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

Afvalcommunicatie en -voorlichting: op basis van het afvalbeleidsplan geven we voorlichting om bewustzijn te creëren over een duurzame omgang met afval. Dit stimuleert inwoners tot goede afvalscheiding (schone afvalstromen) en hergebruik.

C2

We ondersteunen educatieprojecten en initiëren voorlichtingscampagnes op het gebied van (zwerf)afval en hondenpoep.

Uitwerking 2023 (e.v.):
Naar behoefte faciliteren we o.a. scholen en (afval)ambassadeurs en denken we actief mee. Deze lijn trekken we in 2023 door.

C3

We onderzoeken de mogelijkheden om met ondernemers afspraken te maken over een “Afvalbeleid voor ondernemers”. Specifiek voor de ondernemers in het winkelgebied.

C4

We actualiseren het beheer- en onderhoudsplan Ondergrondse containers, en voeren het investeringsplan uit vanaf 2023.

C5

We gaan het VAB-terrein herinrichten.

C6

We borgen en waar nodig passen we het nieuwe grondstoffenbeleid (VANG = Van Afval Naar Grondstof) aan. Met specifieke aandacht voor de ontwikkelingen van de milieudoelen van VANG 2025 waaronder 30 kg restafval per persoon.

C7

We werken aan het integreren van circulariteit in onze aanbestedingstrajecten. Hierin verwerken we als uitgangspunt het principe ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen’.

Wat willen wij bereiken?

Doel:

159 terajoule (TJ): 38% duurzame elektriciteit opwekken in 2030

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

D1

Stimuleren van de ontwikkeling van zonnepanelen op daken. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

D2

Nader onderzoek doen naar het duurzaam opwekken van elektriciteit in Teylingen. In het uitvoeringsplan energietransitie staan concrete projecten om invulling te geven aan deze activiteit.

  D3

Opstellen en uitvoeren van nieuw uitvoeringsplan Duurzame Ontwikkelingen Teylingen 2022-2026 op basis van: Fysieke duurzaamheid, Economische duurzaamheid en Sociale duurzaamheid (people, planet, profit). Uitgangspunt bij dit nieuwe plan is dat deelonderwerpen, waar mogelijk integraal onderdeel blijven van reguliere taken, domeinen en teams.

Deelname aan bijeenkomsten in Holland Rijnland van RES 1.0 naar RES 2.0, die in 2023 wordt vastgesteld.

Wat willen wij bereiken?

Doel:

10% energiebesparing in 2025 en 15% energiebesparing in 2030, in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

E1

Inwoners en ondernemers duidelijkheid geven over de warmtetransitie, bewust maken en stimuleren om in actie te komen. In het uitvoeringsplan energietransitie nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

E2

Voor 2030 inzichtelijk hebben hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Teylingen. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

E3

Inzichtelijk maken waar inwoners ook na 2050 gebruik kunnen maken van het gasnet en waar we op termijn streven naar warmteoplossing zonder gasnet. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

E4

Komende jaren slim in kunnen spelen op de nieuwste inzichten, innovaties
en technieken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Het stimuleren van een circulaire economie. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

F1

We stellen in 2022-2023 een beleidsplan Circulaire Economie (CE) op voor Teylingen. Dat ronden we af met een raadsbesluit.

F2 

In lijn met het goedgekeurde beleidsplan CE volgt een uitvoeringsprogramma. We integreren daarin activiteiten die nu al lopen voor een circulaire economie zoals Circulair AmbachtsCentrum Bollenstreek (CACB), uitvoeren van het nieuwe inkoopbeleid, ontwikkeling afvalbeleid en uitvoering gericht op VANG-doelstellingen en het stimuleren van een circulaire economie via partner Circulair West.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
VAB
Stichting RIJK
Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Werkvoorziening Kust, Duin- en Bollenstreek - MareGroep

Inwoners
Zwerfafvalambassadeurs
Maatschappelijke instellingen
Hoogheemraadschap van Rijnland
Provincie Zuid-Holland
Buurgemeenten
Bedrijven

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18