Programma 2. Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling richt zich op het (her)ontwikkelen van een locatie tot een nieuw gebied met een zo hoog mogelijke kwaliteit op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, groen en recreëren. Daarbij is er voldoende ruimte om tot ontwikkeling en bloei te komen, waarbij de verschillende belangen elkaar tegelijkertijd versterken.

De gemeente heeft in haar structuurvisie en centrumvisie ambities vastgesteld voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Daarnaast spelen er actuele ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van het gemeentelijk bestuur die een direct effect hebben op de haalbaarheid van plannen en initiatieven. Hierdoor wordt gebiedsontwikkeling steeds gecompliceerder. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid om de hoogst haalbare (omgevings)kwaliteit te realiseren.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de structuurvisie ‘Duurzaam Bloeiend 2030' en de centrumvisie. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

In de geest van de Omgevingswet stimuleren en faciliteren van initiatieven en plannen die bijdragen aan de ambities en opgaven van de Structuurvisie en Centrumvisie. De Structuurvisie wordt herijkt in het proces van de omgevingsvisie.

A2 

Invullen van eigen grondposities, zoals Langeveld, Nieuw Boekhorst, Bloementuin en Stationslocatie Voorhout. Duurzaamheid en/of betaalbaarheid staan hierbij voorop.

A3

We zetten in op een kader voor duurzame gebiedsontwikkeling (DGO) bij gesprekken en onderhandelingen met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en bedrijven. Met het DGO streven we naar de hoogst mogelijke ambities voor duurzame gebiedsontwikkelingen. Daarbij staan de thema's energietransitie, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, natuur en milieu, gezondheid en veiligheid en circulaire economie centraal.  

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Greenport Ontwikkelingmaatschappij B.V. 

Woningbouwcorporaties 
Projectontwikkelaars 
Bedrijven 
Particuliere initiatiefnemers 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18