Programma 1. Samenleven

Vitaliteit

Onze inwoners (van -9 maanden tot 100+) hebben gelijke kansen op een goede gezondheid
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Vanuit die bredere benadering kijken we naar het vermogen van onze inwoners om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarvoor is een gezonde leefstijl nodig; lichamelijk, mentaal en sociaal. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom willen we dit stimuleren. We willen dat alle inwoners gelijke kansen hebben, van jong tot oud. Een gezonde leefstijl is al op jonge leeftijd belangrijk, juist dan willen we een goede basis leggen. We hebben oog voor kwetsbare inwoners (sommige ouderen, mensen met een beperking, inwoners die worden uitgesloten of zware tegenslagen kennen). We stimuleren vooral beschermende en gezondheidsbevorderende factoren; zowel voor onze inwoners als hun omgeving. Daarnaast hebben we aandacht voor risico’s en onderliggende problemen op sociaal en maatschappelijk vlak. We benoemen vitaliteit als eerste opgave omdat dit de basis vormt voor de volgende opgaven. Vitaliteit sluit aan bij onze visie op meedoen en de kracht van onze inwoners.

Trends en ontwikkelingen

Breder inzetten op vitaliteit;
Voortzetten ondersteuning programma Viteylingen (maak de gezonde keuze).
Uitbreiden van het netwerk. De gezondheidsbeweging Viteylingen kan alleen succesvol worden als we samenwerken met lokale partners. We zijn ervan overtuigd dat alle bedrijven, organisaties, scholen, (sport)verenigingen, horeca en supermarkten een bijdrage kunnen leveren.
Of je nu stappen onderneemt om de vitaliteit van je werknemers te bevorderen, een gezond gerecht op de kaart van je restaurant zet, de (sport)vereniging rookvrij maakt: alle kleine stapjes zorgen ervoor dat er meer gezonde keuzes te vinden zijn in Teylingen.

Meer focus op preventie
Regionale samenwerking op het integreren van de lokale preventieakkoorden.
Samenwerking bevorderen met de maatschappelijke eerste lijn zoals huisartsenpraktijken, wijkteams (en andere lokale teams), Centra voor Jeugd en Gezin, etc.

Datagedreven werken
Gemeentezorgspiegel: De Gemeentezorgspiegel biedt de mogelijkheid om alle digitale informatie over zorggebruik bij elkaar te brengen.

Afname beweging en stijgende zorgkosten
Door corona is er een afname geweest in beweging. Mede hierdoor is er in toenemende mate sprake van bewegingsarmoede en stijgende zorgkosten.

Sportieve routes
Sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Maatschappelijke accommodaties
Indien er aanpassingen, verbeteringen of uitbreiding van maatschappelijke accommodaties gewenst is, waarbij de gemeente economisch eigenaar is, kan dit additionele kosten met zich meebrengen. Naarmate de termijn tussen planvorming, besluitvorming, opdrachtverstrekking en uitvoering zich langer uitstrekt, zal de kans op eventuele prijseffecten toenemen.  

Routekaart verduurzaming sport
Landelijke inzet

In de Maatschappelijke agenda Teylingen: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, zodat:
 • Meer kinderen en volwassenen sporten, bewegen en spelen en voldoen aan de beweegrichtlijnen
 • De rookvrije generatie en omgeving dichterbij komen
 • Het aandeel mensen dat een gezond gewicht heeft, gelijk blijft of groeit
 • Meer inwoners verstandig omgaan met alcohol en drugs
 • Meer inwoners kiezen voor gezonde voeding
 • Onze inwoners worden gezonder ouder, zowel fysiek als mentaal, en hebben meer gezonde levensjaren door levenslang te investeren in een positieve en gezonde leefstijl

Inclusie:

 • Inclusief sporten en bewegen wordt meer vanzelfsprekend voor mensen met een beperking en kwetsbare inwoners

Wat gaan we doen?

 • We voeren de nota sportbeleid en het Lokaal sportakkoord uit. Dit draagt ook bij aan de andere opgaven, bijvoorbeeld aan talentontwikkeling, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen
 • Wij maken verbindingen tussen sport en bewegen en inwoners, jong en oud, die gebruik maken van ondersteuning
 • In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een gezonde fysieke leefomgeving; voldoende ruimte voor sport en bewegen, zowel met (sport)accommodaties als een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen
 • We voeren de acties uit het speelruimtebeleid uit
 • Met partners werken we ambities voor een gezonde fysieke en sociale omgeving uit in praktische plannen, vanuit de benadering van Positieve Gezondheid
 • In overleg met welzijn, eerstelijnszorg, jeugdgezondheidszorg en ons loket creëren we een goede verwijsstructuur met de benadering van Positieve Gezondheid als leidraad

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Score beweegvriendelijke omgeving

Dit is een score voor de openbare ruimte op de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Het gaat o.a. over aanwezigheid sportaccommodaties, sport- en speelplekken en parken

2,46 (2017)

Mulier instituut

% inwoners dat voldoende beweegt

17% (2019) jeugd

GGD

50% (2020) volwassenen 18+

GGD

% jongeren dat geen genotmiddelen gebruikt, zoals alcohol en drugs

Dit is het percentage 15-16-jarigen dat niet rookt en de afgelopen maand geen alcohol en drugs heeft gebruikt

76% (2021)

GGD

% inwoners dat rookt

3,7% (2019) jeugd

GGD

11% (2020
volwassenen 18+

GGD

% inwoners met gezond gewicht

78% (2020) jeugd

GGD

52% (2016)
volwassenen

GGD

% vitale inwoners (18+)

Dit zijn inwoners vol energie, die gemotiveerd zijn en goed om kunnen gaan met tegenslag. Dat blijkt uit hun antwoorden op een gevalideerde vitaliteitsvragenlijst

88% (2020)

GGD

% niet sporters*

43,2% (2020)

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

* Dit is een indicator, die we conform de Regeling Beleidsindicatoren verplicht zijn om op te nemen in dit document.

Activiteiten in 2023:

Ambitie: De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

De brede maatschappelijke agenda sluit aan bij de begrippen ‘brede welvaart’ en ‘Positieve Gezondheid’ en staat voor een opgavegerichte en integrale aanpak.

A2

Met onze partners dragen we bij aan de uitvoering van het leefstijlakkoord Viteylingen

A3

“Iedereen doet mee” – stimuleren wij door burgerinitiatieven te ondersteunen, waar daar ruimte voor is.

A4

Het monitoren, sturen en rapporteren van de taken die zijn belegd bij de verschillende (uitvoerings) partners.

Ambitie: Onze inwoners worden gezonder ouder, zowel fysiek als mentaal, en hebben meer gezonde levensjaren door levenslang te investeren in een positieve en gezonde leefstijl

B1

In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een gezonde leefomgeving, met voldoende ruimte voor sport en beweging. Dit doen we door zowel accommodaties als buitenruimte uitdagend te maken: dat nodigt uit tot bewegen.

B2

We stimuleren bij het ontwikkelen van sportvoorzieningen het multifunctionele gebruik.

B3

We gaan door met het ondersteunen en het uitrollen van “de sportieve routes” in de openbare ruimte. Hierbij betrekken wij de buurtsportcoaches, vanuit het programma Viteylingen.

B4

We geven uitvoering aan het sport- en beweegbeleid. We voeren acties uit de sportnota Teylingen sportbeleid uit. Dit draagt integraal ook bij aan diverse andere pijlers waaronder: Talentontwikkeling, Zorg voor Elkaar, opgroeien en thuis wonen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL: onderdeel van Holland Rijnland)
ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
HECHT (voorheen RDOG Hollands Midden)
Holland Rijnland

Onderwijsveld
CJG
Voor ieder 1
Kinderopvang organisaties
Bedrijfsleven
Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs
Welzijn Teylingen
Welzijnskwartier
TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek,, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18