Programma 1. Samenleven

Talentontwikkeling

Inwoners kunnen zich hun leven lang blijven ontwikkelen

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvoorwaarden om te kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Om mee te kunnen doen en om jezelf te kunnen ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen is belangrijk voor veerkracht, zingeving en het gevoel van eigenwaarde en identiteit. Iedereen heeft talenten en eigen kracht. We willen ruimte geven deze te ontdekken en te ontwikkelen. Cultuur, sport en een goede bibliotheek zijn daarvoor krachtige middelen, voor inwoners van alle leeftijden. Daarmee bevorderen we ook ontmoetingen en dus sociale cohesie. Cultuur is de zuurstof van onze samenleving, zonder kunst en cultuur verstikt zij. Cultuur kan ons verbinden, raken, veranderen en verwonderen.

Trends en ontwikkelingen

In 2021 zijn er bij de Bibliotheek Bollenstreek Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) geopend om de toegang tot de digitale overheid te vergroten. Het IDO werd tot en met 2022 via het Rijk gesubsidieerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Inmiddels is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer herzien. Daardoor is het IDO wettelijk verankerd en worden gemeenten per 2023 verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding. Concreet betekent dit dat gemeenten de taak als subsidieverstrekker van de KB overnemen.

In de Maatschappelijke agenda Teylingen: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

  • Talenten van inwoners worden meer benut
  • Iedereen kan lezen, schrijven, rekenen, met geld en computers omgaan
  • Iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Meer kinderen en volwassenen kunnen kennismaken met diverse vormen van expressie en culturele uitingen
  • Er zijn in de buurten voldoende gelegenheden om elkaar te ontmoeten, te bewegen en voor cultuurparticipatie: kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar

Inclusie:

  • Iedereen kan gebruikmaken van (culturele) voorzieningen; ook inwoners die moeite hebben mee te doen aan de samenleving bijvoorbeeld door een laag inkomen of een beperking

Wat gaan we doen?

  • We voeren de acties uit de nota cultuur uit, als belangrijk middel voor de andere opgaven uit deze agenda zoals bijvoorbeeld vitaliteit, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen
  • We voeren de acties uit het regionale convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid uit
  • De inburgeringstrajecten besteden aandacht aan taal en cultuur
  • We voeren het onderwijskansenbeleid uit

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

% inwoners dat deelneemt aan het verenigingsleven

59% (2020)

Burgerpeiling VNG

Er zijn nog weinig monitorgegevens voorhanden. Bij het uitwerken van deze opgave in een Uitvoeringsagenda wordt onderzocht of er meer indicatoren te verkrijgen zijn.

Activiteiten in 2023:

Ambitie: Talenten van inwoners worden meer benut

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

We voeren acties uit de cultuurnota uit. Dit draagt integraal ook bij aan diverse andere pijlers waaronder: Vitaliteit, Zorg voor Elkaar, opgroeien en thuis wonen.

A2

Met onze partners werken we ambities uit om te komen tot een leven lang ontwikkelen en persoonlijke ontplooiing. Wij stimuleren verbindingen van de cultuursector met zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.

A3

We voeren de acties uit het regionale convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid uit.

A4

In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een aantrekkelijk kunst- en cultuurklimaat.

Ambitie: Iedereen kan lezen, schrijven, rekenen, met geld en computers omgaan

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

Wij benutten de Bibliotheek Bollenstreek als facilitator voor cultuur en sociaal domein.

B2

Organiseren van een maatschappelijk debat.

Ambitie: Iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

Kunstweek.

C2

Aanstellen van culturele aanjagers (arrangeurs) voor activiteiten en programma's.

C3

Oprichten van een cultureel platform

C4

Uitzetten van een kunstroute (Teylingen-breed).

Ambitie: Meer kinderen en volwassenen kunnen kennismaken met diverse vormen van expressie en culturele uitingen

Activiteit

Activiteitsomschrijving

D1

Basisscholen nemen deel aan Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en Verwonder om de Hoek.

D2

Plaatsen beeldende kunst in de openbare ruimte.

D3

Er is een ruim en gevarieerd cultureel aanbod.

Ambitie: Er zijn in de buurten voldoende gelegenheden om elkaar te ontmoeten, te bewegen en voor cultuurparticipatie: kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar

Activiteit

Activiteitsomschrijving

E1

Er zijn voldoende accommodaties en voorzieningen, zoals theaters en multifunctionele gebouwen.

E2

Inzetten van kunstvouchers.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)
ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Hecht Hollands Midden
Holland Rijnland

Onderwijsveld
CJG
Voor ieder 1
Kinderopvang organisaties
Bedrijfsleven
Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs
Welzijn Teylingen
Welzijnskwartier
TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18