Programma 1. Samenleven

Hulp bij meedoen

Onze inwoners zijn in staat zichzelf te redden en kunnen daarbij rekenen op hulp als ze dat nodig hebben
Dit is onze laatste opgave van de maatschappelijke agenda. We hebben uitgelegd dat de gemeente (pas) ondersteunt als dat nodig is; daarover gaat deze laatste opgave. Als kwetsbare inwoners op eigen kracht of met hulp van hun familie en netwerk er niet uitkomen, bieden we natuurlijk hulp en steun. Werk en inkomen en steun bij opgroeien kwamen eerder al aan bod. Deze laatste opgave gaat over het vinden van de weg naar hulp en een integrale toegang. Die weg moet laagdrempelig, duidelijk en snel zijn. Eenvoudige vragen moeten snel en simpel worden afgehandeld. Bij complexe vragen denken we samen met de inwoner na over wat een passend antwoord is en wie daaraan kan bijdragen. Het is nodig dat (verwijs)systemen goed samenwerken, zodat onze inwoners niet steeds opnieuw hun verhaal of hulpvraag hoeven te vertellen. De gemeente biedt ondersteuning door algemene en individuele Wmo-voorzieningen en werkt samen met gespecialiseerde hulp als dat nodig is. Hulp en ondersteuning is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Deze opgave heeft relatief veel overlap met opgave 3: Zorg voor elkaar, en opgave 6: Thuis wonen. Ontwikkelingen en activiteiten die bij die opgaven genoemd zijn, worden hier niet nog een keer vermeld, maar dragen wel bij aan het behalen van de ambities.

Trends en ontwikkelingen

De organisaties die actief zijn in deze opgave hebben, door de krapte op de huidige arbeidsmarkt, vaak moeite om vacatures te vervullen. Dit vraagt om extra aandacht. Uiteraard is het uitgangspunt om de ambities te gaan realiseren, maar door de krapte op de arbeidsmarkt willen wij dit knelpunt signaleren; het kan mogelijk consequenties hebben voor de haalbaarheid.

Sociale kaart Teylingen
Een goed ingerichte en juist functionerende sociale kaart helpt professionals om inwoners verder te helpen naar de juiste zorg en voorzieningen, vanuit dezelfde informatiebron. Een sociale kaart draagt bij aan het verlagen van de kosten voor het sociaal domein, omdat inwoners beter geholpen kunnen worden naar voorliggende voorzieningen. Het gaat niet om één zelfstandige maatregel, maar om één van de vele maatregelen om de verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van hulp te maken. De integrale toegang, Voor Ieder 1, gaat dit proces monitoren. We zorgen dat een eerste opzet van de sociale kaart (door)ontwikkeld wordt en dat het (technische en inhoudelijke) beheer is geregeld.

In de Maatschappelijke agenda Teylingen Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben
 • Inwoners die het nodig hebben krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp
 • Inwoners die hulp nodig hebben zijn tevreden over het resultaat van de hulp
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling nemen af

 Inclusie:

 • Psychische kwetsbare mensen voelen zich welkom, kunnen meedoen en krijgen steun. Zo voorkomen we ook terugval
 • Algemene voorzieningen zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking en kwetsbare inwoners
 • Statushouders en vluchtelingen integreren en krijgen hulp om mee te kunnen doen aan de samenleving

Wat gaan we doen?

 • We onderhouden een actief toegankelijk netwerk van meedenkers en cliëntondersteuning
 • We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang
 • We werken aan goede verwijssystemen tussen zorg, welzijn en maatschappelijk werk
 • We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning
 • We werken met goede (afwegings)kaders zodat inwoners geen onnodige of te dure hulp krijgen
 • Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat, 1Gezin/1Plan is daar onderdeel van
 • We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Schaalscore eigen kracht

Mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om mee te doen. Zij hebben geen lichamelijke en psychische beperkingen, problemen met taal of financiële problemen.

8,71 (2020)

Burgerpeiling VNG

Clientervaring Wmo

Percentage cliënten Wmo bij de ISD Bollenstreek die aangeven dat ze met ondersteuning de dingen beter kunnen doen

81% (2020)

ISD

Aantal meldingen huiselijk geweld per 1.000 huishoudens

9,3 (2020)

GGD

% Meldingen kindermishandeling

4,6% (2020)

GGD

% werkende statushouders

30% (2020, q2 HLT)

Divosa

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners*

520 (2021)

GMSD

* Dit is een indicator, die we conform de Regeling Beleidsindicatoren verplicht zijn om op te nemen in dit document.

Activiteiten in 2023:

Ambitie: Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.

A2

We werken aan goede verwijssystemen tussen zorg, welzijn en maatschappelijk werk.

A3

Begin 2023 implementeren we een eerste versie van een digitale sociale kaart. Hierin werken we een paar pijlers van Positieve Gezondheid uit. De overige pijlers werken we uit bij de doorontwikkeling van de sociale kaart.

Ambitie: Inwoners die het nodig hebben krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning

B2

We bouwen verder aan goede (afwegings)kaders zodat inwoners geen onnodige of te dure hulp krijgen.

B3

Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat

Ambitie: Inwoners die hulp nodig hebben zijn tevreden over het resultaat van de hulp

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

We laten de clienttevredenheid meten

Ambitie: Veilig kunnen leven

Activiteit

Activiteitsomschrijving

D1

We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)
ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Hecht Hollands Midden
Holland Rijnland

Onderwijsveld
CJG
Voor ieder 1
Kinderopvang organisaties
Bedrijfsleven
Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs
Welzijn Teylingen
Welzijnskwartier
TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18