Programma 1. Samenleven

Thuis wonen

Onze inwoners wonen zo lang mogelijk comfortabel en veilig thuis
Thuis voelen is van belang voor al onze inwoners. Dit geldt ook voor kwetsbare jongere of volwassen inwoners en ouderen. Als gemeente zijn wij ervoor verantwoordelijk dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook als zij zorg nodig hebben. Veel inwoners willen dat ook graag, zodat ze dicht bij hun netwerk wonen. Mantelzorg is belangrijk om thuis te kunnen blijven wonen. We moeten er daarom extra voor waken dat mantelzorgers niet overbelast raken en dus goede respijtzorg organiseren. Het is belangrijk dat onze inwoners mee kunnen (blijven) doen en elkaar kunnen ontmoeten thuis en in de wijk; ook om eenzaamheid te voorkomen. Door landelijk beleid en maatschappelijke ontwikkelingen, blijven ook kwetsbare inwoners langer thuis wonen. Dit geldt ook voor inwoners in Teylingen met sociale of psychische problematiek. We hebben oog voor de spanningen die dit soms geeft in de wijk en bij sociale contacten.

Trends en ontwikkelingen

Langer thuis wonen wringt steeds meer
Het rijksbeleid is erop gericht dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Door diverse ontwikkelingen komt daar steeds meer druk op te liggen. Zoals de dubbele vergrijzing, de toename van mensen met dementie, de krapte op de woningmarkt, een toenemend tekort aan zorgpersoneel, de druk op mantelzorgers, toenemende eenzaamheid en de stijgende zorgkosten.

Om deze opgaven aan te pakken, werken we al nauw samen met partners in wonen, welzijn en zorg. Rondom ouderen zijn dat onder meer seniorenverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties, eerstelijnszorg en zorgverzekeraars. In 2022 sluiten we een overeenkomst met partners om de samenwerking te versterken.

Decentralisatie en transformatie van de Maatschappelijke Zorg.
In de regio Holland Rijnland wordt de maatschappelijke zorg per 2023 gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten, uitgezonderd de zeer specialistische zorg waarop we met de dertien gemeenten blijven samenwerken. Vanaf 2017 wordt er met de vijf Duin- en Bollengemeenten gewerkt aan de voorbereidingen voor de decentralisatie en transformatie door middel van het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma ‘Omzien naar elkaar’. In 2022 sluiten we gezamenlijk met de vijf gemeenten contracten met zorgaanbieders af zodat de juiste zorg is ingekocht, de toegang tot die zorg wordt ingericht en werken we aan preventie. Voor het voorkomen van dakloosheid wordt een preventieplan voor de Duin en Bollestreek gemaakt en gedeeltelijk uitgevoerd in 2022.

In 2023 wordt ingezet op de doorlopende transformatie van de Maatschappelijke zorg.
Met de gecontracteerde zorgaanbieders zijn doelen afgesproken om de ingezette transformatie voort te zetten.
Het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg ‘Omzien naar elkaar’ loopt door tot en met 2023. Het jaar 2023 wordt gezien als een overgangsjaar, waarin de aandacht ligt op de start van de daadwerkelijke decentralisatie en de uitvoering van de afgesloten contracten met de bijbehorende gemaakte ambities.

Preventie dakloosheid
Het kabinet wil de komende jaren inzetten op het ‘wonen eerst’ principe als het gaat om dakloosheid te voorkomen. Er wordt gewerkt aan een langetermijnplan om dakloosheid tussen 2023 en 2030 aan te pakken. In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV is besloten om structureel 65 miljoen euro extra te steken in de aanpak van dakloosheid.  Deze aanpak sluit goed aan bij het preventieplan dakloosheid Duin- en Bollenstreek.

Vanaf 2024 integrale woonzorgvisies voor alle aandachtsgroepen
Het Rijk heeft de afgelopen jaren gestimuleerd dat gemeenten integrale woonzorgvisies voor ouderen opstellen. Hieraan werken we vanuit de domeinen Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling samen met maatschappelijke partners voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.  Conform landelijke afspraken werken we in Holland Rijnland verband samen met Zorg en Zekerheid, in werkgroepen ouderen, GGZ en preventie.   

Vanaf 2024 zijn gemeenten verplicht integrale woonzorgvisies voor alle aandachtsgroepen op te stellen. Dat staat in het programma Een Thuis voor iedereen.  Naast ouderen gaat het onder meer om dak- en thuislozen, statushouders, arbeidsmigranten en uitstromers uit een intramurale setting (zoals jongeren uit de jeugdzorg).  In de woonzorgvisies maken gemeenten inzichtelijk wat de behoeften zijn aan huisvesting en ondersteuning en zorg. Zo is er onder meer behoefte aan tussenwoonvormen tussen zelfstandig wonen en opname in een instelling. Bij de prestatieafspraken, die gemaakt worden op basis van de woonzorgvisies, wordt ook de zorg een partner.   

In de Maatschappelijke agenda Teylingen Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Er zijn voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg
 • Inwoners nemen ook zelf de verantwoordelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door hun woning tijdig aan te passen
 • De woonomgeving is veilig, leefbaar en nodigt uit om te ontmoeten
 • Er is een goed integraal voorzieningen- en dienstenaanbod verspreid over de wijken/kernen (o.a. ontmoeting, vervoer, dagbesteding)
 • Voor degenen die dat nodig hebben, is er hulp bij het meedoen
 • Iedereen heeft een dak boven het hoofd. Niemand wordt op straat gezet
 • Inwoners die een beroep doen op maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) wordt passende ondersteuning geboden, bij voorkeur ambulant. De ondersteuning is gericht op het voorkomen van instroom in de maatschappelijke zorg en op herstel en uitstroom uit de maatschappelijke zorg.

Inclusie:

 • De woonomgeving is ook toegankelijk voor mensen met een beperking

Wat gaan we doen?

 • We voeren de acties van de woonvisie uit
 • We maken een plan van aanpak wonen met zorg, waarbij we ons eerst richten op ouderen (75+)
 • We stellen een samenwerkingsagenda op met Zorg en Zekerheid, voor bijvoorbeeld betere afstemming tussen het medische en sociaal domein en kortdurend verblijf
 • We voeren het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg uit en het convenant Maatschappelijke Opvang

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Gemiddelde zoektijd sociale huurwoning, in maanden

22,8 maanden (2019)

Holland Rijnland

Tevredenheid met voorzieningen, %

88% Gezondheid/zorg
60% Welzijn
84% OV
79% Sport

Burgerpeiling VNG

Verhouding aantal ouderen (75+) zelfstandig wonend en wonend in een instelling

3020 zelfstandig, 317 in een instelling
(2020)

CBS

Aantal huisuitzettingen

3 (2018)

Stek

Activiteiten in 2023:

Ambitie: Er zijn voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg

We werken hierop samen met Ruimtelijke Ontwikkeling. In samenwerking stellen we een integrale woonzorgvisie op. Ook maken we in 2023 een uitvoeringsprogramma Thuis wonen, waarin we de ambities concretiseren. De concrete uitvoering start in 2023 samen met maatschappelijke partners en inwoners. De acties staan in deze begroting beschreven onder het programma Leefomgeving/Wonen.

Ambitie: Inwoners nemen zelf ook de verantwoordelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door hun woning tijdig aan te passen

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

We maken in 2023 een uitvoeringsprogramma Thuis wonen, waarin we de ambities concretiseren. De concrete uitvoering start in 2023 samen met maatschappelijke partners en inwoners.

Ambitie: De woonomgeving is veilig, leefbaar en nodigt uit om te ontmoeten

We werken hierop samen met Openbare Orde en Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

We maken in 2023 een uitvoeringsprogramma Thuis wonen, waarin we de ambities concretiseren. De concrete uitvoering start in 2023 samen met maatschappelijke partners en inwoners.

We nemen de ervaringen vanuit het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg ‘Omzien naar Elkaar’ daarin mee.

Ambitie: Er is een goed integraal voorzieningen- en dienstenaanbod verspreid over de wijken/kernen (o.a. ontmoeting, vervoer, dagbesteding)

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

We maken in 2023 een uitvoeringsprogramma Thuis wonen, waarin we de ambities concretiseren. De concrete uitvoering start in 2023 samen met maatschappelijke partners en inwoners.

Ambitie: Voor degenen die dat nodig hebben, is er hulp bij het meedoen

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We maken in 2023 een uitvoeringsprogramma Thuis wonen, waarin we de ambities concretiseren. De concrete uitvoering start in 2023 samen met maatschappelijke partners en inwoners.
Ook staan acties beschreven bij opgave 7 Hulp bij meedoen.

Ambitie: Iedereen heeft een dak boven het hoofd. Niemand wordt op straat gezet.

Activiteit

Activiteitsomschrijving

E1

 We voeren het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg uit ‘Omzien naar Elkaar’.

E2

 We voeren het convenant ‘Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland’ uit

E3

We laten de ISD, woningcorporatie Stek, Meldpunt zorg en overlast van de GGD HM werken met het convenant ‘Voorkomen huisuitzettingen bij huurachterstanden’.

Ambitie: Inwoners die een beroep doen op maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) wordt passende ondersteuning geboden, bij voorkeur ambulant. De ondersteuning is gericht op het voorkomen van instroom in de maatschappelijke zorg en op herstel en uitstroom uit de maatschappelijke zorg.

Activiteit

Activiteitsomschrijving

F1

Een transformatiemanager geeft samen met de gecontracteerde aanbieders invulling en uitvoering aan de gezamenlijk opgestelde samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn onder andere de transformatiedoelen, zoals ambulante ondersteuning, opgenomen.

F2

We voeren het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg uit ‘Omzien naar Elkaar’.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)
ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Hecht Hollands Midden
Holland Rijnland

Onderwijsveld
CJG
Voor ieder 1
Kinderopvang organisaties
Bedrijfsleven
Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs
Welzijn Teylingen
Welzijnskwartier
TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18