Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

2.4.2 Regionale samenwerking

Om voorliggende strategische opgaven zoals de energietransitie, de bereikbaarheid van onze streek en economische uitdagingen het hoofd te bieden, is samenwerking noodzakelijk met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen (onder andere Holland Rijnland), de provincies Noord- en Zuid-Hollland en een verscheidenheid aan maatschappelijke partners. In samenwerking kunnen we deze opgaven zo integraal mogelijk aanpakken. Ook worden steeds meer thema's regionaal vastgesteld. Het is daarvoor van evident belang stevig in te zetten op onze strategische positie en onze invloed op het speelveld te vergroten. Ook is een belangrijk doel van regionale samenwerking om - waar mogelijk - de kosten te verlagen. 
 
Meer en meer samenwerking 
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om de samenwerking met bovengenoemde partijen naar een hoger niveau te tillen. Voorbeelden van toenemende (regionale) samenwerking: de bestuurlijke vaststelling van de gezamenlijke uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek, de samenwerking in verschillende thematische bestuurlijke overleggen Duin- en Bollenstreek (onder andere duurzaamheid, mobiliteit, wonen, ruimte en economie) en regulier overleg met de provincie Zuid-Holland in het kader van gebiedsgericht werken en het plan noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek.  
In de volgende periode zullen wij deze samenwerkingsverbanden versterken en indien waardevol verder uitbreiden (zowel inhoudelijk als qua werkgebied, bijvoorbeeld meer samenwerking met Haarlemmermeer). Veel gemeentelijke taken en ambities kunnen we op eigen kracht realiseren, maar in meerdere gevallen is samenwerking noodzakelijk en slimmer. Samenwerking draagt bij aan een stevige (regionale) positie van en voor onze gemeente. Bovendien zijn wij met regionale samenwerking beter in staat invulling te geven aan onze maatschappelijke opgaven en onze doelen te bereiken.  

Gezamenlijke thema’s 
In 2022 is onder de vlag ‘wat ertoe doet’ ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreekgemeenten. Enerzijds met de bedoeling om de bestuurlijke druk in onze regio te verminderen, anderzijds om ons aan elkaar te verbinden in een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda (met name op de gezamenlijke thema’s waarvoor uitvoering op niveau Duin- en Bollenstreek het meest effectief is). 
In het eerste kwartaal van 2023 gaan wij met u, als gemeenteraad, in gesprek over de samenwerking in Duin- en Bollenstreekverband, inclusief de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda. 
De verdere intensivering van de samenwerking op Duin- en Bollenstreekniveau heeft geen directe financiële consequenties. Bij het gezamenlijk optrekken in de uitvoeringsagenda is het uitgangspunt dat bestaande beschikbare middelen worden ingebracht in het gezamenlijke uitvoeringskader. Specifieke regionale investeringen kunnen wel om een gemeentelijke bijdrage vragen, maar dit zijn zaken die dan lokaal komen te vervallen. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Verstevigen van de positie van Teylingen als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

Onderhouden van, investeren in en behouden van een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie met onze bestuurlijke partners in de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland, de MRA en MRDG en externe maatschappelijk partners. 

A2 

Strategische (bestuurlijke) posities innemen en strategische samenwerkingsverbanden aangaan met bestuurlijke en maatschappelijk partners. Zo kan Teylingen haar positie en invloed versterken. 

A3 

Verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken, samen met de provincie en (regio)gemeenten. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Versterken belangenbehartiging en versterken van invloed van Teylingen binnen Holland Rijnland en Kennemerland op een aantal beleidsterreinen zoals bij verkeer en vervoer. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?  

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

B1 

In 2023 blijft onze gemeente doorlopend betrokken bij belangrijke dossiers op de tafels van Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en Duin- en Bollenstreek zoals het mobiliteitsdossier, wonen, de energietransitie, ruimte, recreatie & toerisme en economie. Door de toegenomen samenwerking tussen de HLT-gemeenten en onze partners binnen de Duin- en Bollenstreek zijn wij beter in staat om onze ambities te realiseren. 

B2 

Aangaan van een brede samenwerking met bestuurlijke en maatschappelijke partners binnen de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Dit om de belangen van onze gemeente binnen de regio’s te borgen. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Benutten van onze 'scharnierfunctie' tussen de grootte stedelijke gebieden. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

C1 

Het ambtelijk en bestuurlijk brede netwerk opbouwen en verder ontwikkelen om zo kansen en mogelijkheden van onze scharnierfunctie nader te onderzoeken. 

Samenwerkingspartners 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland/Kennemerland 

Haarlemmermeer 
Schiphol 
Provincie Zuid-Holland 
Gemeenten Zuid-Kennemerland
Metropoolregio Amsterdam 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18