Programma 2. Leefomgeving

Wonen

Er is een grote vraag naar woningen in Teylingen. Veel inwoners zoeken momenteel een passende woning. In de koopsector is de behoefte groot, net zoals in de sociale- en middeldure huursector. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, hierdoor is de vraag naar (senioren)appartementen groot. Kortom: veel inwoners van Teylingen zoeken momenteel een passende woning. Tegelijkertijd is het aanbod van woningen en de ruimte voor nieuwbouw beperkt.
Volgens de provinciale woningbehoefteraming (WBR2021) is de toegestane groei van de woningvoorraad in de regio (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) 6.650 woningen tot 2030. Een stevig deel hiervan moet Teylingen realiseren. De voorraadgroei bestaat uit ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen. Voor een deel zetten we hiervoor gemeentelijke grondposities in. De komende periode werken we aan de realisatie van nieuwe woningen, transformatie, verduurzaming, doorstroming en diversiteit in het woningaanbod.
In het woonprogramma 2020-2024: ‘Naar een evenwichtiger woningmarkt’ geven we via drie ambities extra aandacht aan senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Deze ambities zijn: ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag, woonwijken en woningen klaar voor de toekomst en lang zelfstandig wonen als onderdeel van de gemeenschap.

De koers op het gebied van wonen hangt onlosmakelijk samen met het sociaal domein en de ruimtelijk ordening. De Nationale Woon- en Bouwagenda is daarbij van invloed op de gemeentelijke taken en mogelijkheden. Het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. We actualiseren het Woonprogramma en we trekken samen op met partners (zoals ontwikkelaars en woningcorporatie Stek) en inwoners. De focus voor de komende periode ligt op versnelling van de woningbouwproductie, actualisatie van het (woon-)instrumentarium en uitvoering en actualisatie van het woonprogramma. We faciliteren partijen in het zo snel mogelijk doorlopen van procedures en maken afspraken over de voortgang. De gemeente ziet voor zichzelf een regisserende rol: betrokken partners met elkaar verbinden en hen inspireren, bijvoorbeeld in de opgave rondom wonen met zorg.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief). 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

Jaarlijks voeren we het meerjarige woningbouwprogramma Teylingen uit en monitoren dit om tijdig te kunnen bijsturen.

A2 

Jaarlijks stemmen we de programmering en fasering van de woningbouwproductie regionaal af, om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren.

A3 

We zetten in op een mix van woningen voor – waar mogelijk Teylingse – starters, gezinnen en senioren, zodat de doorstroming verder op gang wordt gebracht middels een verhuisketen. Daarbij hebben we oog voor andere doelgroepen zoals spoedzoekers.

Wat willen wij bereiken?

Doel: 

Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

B1 

We voeren het woonprogramma 2020-2024 ‘Evenwicht op de woningmarkt' uit. Het woonprogramma sluit aan op de omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.

B2 

We actualiseren de Regionale Woonagenda en het Woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de programma's en actielijnen om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De actualisatie van het Woonprogramma sluit aan bij de beleidscyclus van de op te stellen omgevingsvisie.

B3 

We gaan actief in gesprek met onze partners en sluiten met Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek meerjarige prestatieafspraken over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. We voeren deze uit en monitoren ze.

B4 

We implementeren nieuwe taken volgend uit de nationale Woon- en Bouwagenda en regionale woondeals. De rijksoverheid maakt via de provincie prestatieafspraken met gemeenten om te komen tot een gemeentelijke inzet.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Een passend woningaanbod voor alle doelgroepen. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

C1 

In nieuwbouw, binnen de bestaande woningvoorraad en door het bevorderen van doorstroming faciliteren we voor iedereen een passende, duurzame en betaalbare woning in veilige en leefbare wijken.

C2 

We gaan op zoek naar, en staan open voor, flexibele woonconcepten en geclusterde woonvormen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  

C3 

We actualiseren in 2023 de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.

C4 

In 2023 krijgen we inzicht in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers zodat we beter kunnen sturen op de huisvesting van deze doelgroep.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Een toekomstbestendige woningvoorraad op basis van de lokale energiestrategie. 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

D1 

Jaarlijks zetten we in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en realisatie van duurzame nieuwbouw volgens het uitvoeringsprogramma ‘Duurzaamheid’, zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt.

D2 

Jaarlijks verstrekken we duurzaamheidsleningen waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden.

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Holland Rijnland 

Woningcorporatie Stek 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 
Huurders Holland Rijnland
Zorgaanbieders 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18