Programma 2. Leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. De wet gaat uit van meer decentraal werken, waardoor ruimte ontstaat voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We stellen hiervoor duidelijke kaders op en organiseren pilots die ons voorbereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken. Invoering van de Omgevingswet is waarschijnlijk uitgesteld naar 1 januari 2023, zodat we ruimte hebben om de implementatie nog beter te voor te bereiden.  
 
We sturen op een integrale visie, waarbij de fysieke leefomgeving én het sociaal domein steeds meer in samenhang worden bekeken en gaan door met het maken van één omgevingsplan. 

De ontwikkelingen onder het programma Implementatie Omgevingswet dienen om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening vanaf 1 juli 2022).  

Het Programma Implementatie Omgevingswet heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. Voor 2022 is incidenteel werkbudget begroot voor het voortzetten van de invoering.  

Aan de hand van een landelijk ontwikkeld financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat het eerder door het Rijk ingenomen standpunt niet realistisch is. De invoering en uitwerking van de Omgevingswet kan niet kostenneutraal verlopen. Hierover zijn we reeds in overleg met het Rijk en in 2022 zullen we met een uitwerking komen hoe we deze kosten denken te mitigeren.  

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat.

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1 

Opstellen van een omgevingsvisie in een participatief proces, waarbij vraagstukken, opgaven en ambities voor de gezonde en veilige fysieke leefomgeving geïntegreerd worden afgewogen en vastgelegd. De centrumvisie wordt meegenomen.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

B1 

Voortzetten organisatie van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken structureel te borgen.

B2 

Verder doorontwikkelen van en werken met serviceformules uitgaande van één-loket-gedachte( zie programma 4 Dienstverlening).

B3 

Kaders ontwikkelen hoe we (overheids-) participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven (zie programma 4 Participatie).

B4 

Uitvoeren van het strategisch communicatieplan.

B5 

Aanpassen competentieprofielen medewerkers.

Wat willen wij bereiken? 

Doel: 

Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

C1 

Kennisuitwisseling en samenwerking met partners.

C2 

Pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet.

C3 

Noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen.

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Omgevingsdienst West-Holland 
RDOG Hollands Midden (GGD Hollands Midden) 
Veiligheidsregio Hollands Midden 

Ministerie van Binnenlandse zaken 
VNG 
Omgevingswet Livinglab Zuid Holland (Hogeschool Leiden) 
Provincie Zuid-Holland 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Omliggende gemeenten 
Inwoners en initiatiefnemers 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18