Programma 1. Samenleven

Zorg voor elkaar

Onze inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich in voor leefbare wijken
We zien het belang van betrokken inwoners, die elkaar helpen en ondersteunen waar nodig. Waar dat niet voldoet, volgt steun en hulp van de gemeente. Zo versterken we de veerkracht, leefbaarheid en veiligheid van ons dorp en de lokale samenleving. Dit is de kracht van Teylingen, die gelukkig een lange traditie kent van omkijken naar elkaar. We hebben oog voor de inspanningen van vrijwilligers en mantelzorgers die zich soms overbelast voelen en inwoners die zich eenzaam voelen. We streven naar een gevoel van veiligheid en samenhorigheid voor al onze inwoners, zodat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen, elkaar te ontmoeten en te helpen; van jong tot oud!

Trends en ontwikkelingen

Eenzaamheid
De gemeente heeft zich aangesloten bij de landelijke aanpak tegen eenzaamheid; het programma Eén tegen eenzaamheid. Dit programma is verlengd en loopt ook de komende jaren door. De coronapandemie heeft bij verschillende groepen, waaronder jongeren, impact gehad op de mate waarin zij eenzaamheid ervaren.

Mantelzorg
Er komt steeds meer druk op mantelzorgers door het beleid dat gericht is op langer zelfstandig thuis wonen en zelfredzaamheid. Ook ontwikkelingen als vergrijzing en het groeiende personeelstekort in de zorg spelen een rol.

Vrijwilligers
Door de coronapandemie zijn er veranderingen in hoe mensen aankijken tegen vrijwilligerswerk. Mensen (her)overwegen of ze nog vrijwilligerswerk willen blijven doen en er komen ook nieuwe vrijwilligers bij. Het aantal vrijwilligers met een rugzakje neemt bovendien toe. Er is meer animo voor kortdurend en flexibel vrijwilligerswerk.

In de Maatschappelijke agenda Teylingen Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Inwoners zijn (meer) betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om
 • Jong en oud voelen zich prettig en veilig in de wijk en op straat
 • Minder mensen voelen zich eenzaam
 • De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans
 • Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente

Inclusie:

 • Inwoners hebben begrip en zijn behulpzaam voor kwetsbare inwoners, zoals mensen met psychische problematiek

Wat gaan we doen?

 • We stellen met ervaringsdeskundigen een praktische inclusieagenda op, waarmee we stap voor stap werken aan een inclusieve samenleving. Daarin is, voor zover gewenst en afhankelijk van prioriteiten, aandacht voor alle opgaven uit deze MAG.
 • We voeren het integraal veiligheidsbeleid uit, voor zowel veilige buurten, als het gevoel van veiligheid van de individuele burger
 • We voeren het landelijke actieplan “Één tegen eenzaamheid” uit
 • We waarderen en ondersteunen onze vrijwilligers en mantelzorgers
 • We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze wijkregisseur en de organisatie van wijkavonden
 • We bouwen verder aan een integrale toegang met de uitgangspunten van 1Gezin/1Plan, onder andere voor goede informatie
 • We werken aan een fysieke inrichting die uitnodigt tot ontmoeten

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Schaalscore samenredzaamheid buurt

Deze score geeft o.a. aan of buurtbewoners voor elkaar klaarstaan en of ze zich inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt.

5,38 (2020)

Burgerpeiling VNG

Rapportcijfer van inwoners over veiligheid in de buurt

7,8 (2019)

Veiligheidsmonitor CBS/I&O Research

% inwoners dat zich ernstig eenzaam voelt

5,8% (2019) jeugd

GGD

7% (2020)
Volwassenen 18+

GGD/RIVM

10% (2016)
75+

GGD/RIVM

% overbelaste mantelzorgers

15% (2020)

GGD

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

40%, waarvan 20% incidenteel, 20% structureel (2020)

Burgerpeiling VNG

Score voor sociale inclusie

Dit is het percentage inwoners dat aangeeft zich niet of nauwelijks belemmerd te voelen in de deelname aan het maatschappelijk leven door het gevoel er niet bij te horen/zich niet thuis te voelen.

89% (2020)

Burgerpeiling VNG

Activiteiten in 2023:

Ambitie: Inwoners zijn (meer) betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

We faciliteren en stimuleren buurtwerk dat is gericht op elkaar kennen en naar elkaar omzien.

A2

We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze contactfunctionaris en wijkavonden.

Ambitie: Jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat
Voor deze ambitie werken we samen met OOV.

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

We zetten outreachend jongerenwerk in.

B2

We zetten de ervaringen uit het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg ‘Omzien naar elkaar’ in om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Ambitie: Minder mensen voelen zich eenzaam

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

We voeren het plan lokale aanpak eenzaamheid uit in samenwerking met maatschappelijke partners en werken aan de doorontwikkeling van de aanpak van eenzaamheid.

C2

We faciliteren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingen.

Ambitie: De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans

Activiteit

Activiteitsomschrijving

D1

We ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies, begeleiding en hulp op maat via de Regeling ondersteuning mantelzorg en respijtzorg.

D2

We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren.

D3

We bevorderen signalering, doorverwijzing en aandacht voor mantelzorgers bij maatschappelijke partners.

Ambitie: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente

Activiteit

Activiteitsomschrijving

E1

We waarderen mantelzorgers met het mantelzorgcompliment.

E2

We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers bij de beleidscyclus.

E3

 We waarderen vrijwilligers door het uitreiken van vrijwilligersprijzen.

E4

We zorgen voor begeleiding naar vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligersorganisaties. We verbinden vraag en aanbod.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)
ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Hecht Hollands Midden
Holland Rijnland

Onderwijsveld
CJG
Voor ieder 1
Kinderopvang organisaties
Bedrijfsleven
Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs
Welzijn Teylingen
Welzijnskwartier
TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18