Programma 1. Samenleven

Opgroeien en opvoeden

Onze kinderen groeien op in een gezonde en veilige omgeving en ouders en opvoeders voelen zich gesteund als dat nodig is
De jeugd heeft de toekomst en daarom willen we dat onze jonge inwoners, de kinderen, in Teylingen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. We vinden het belangrijk dat ouders, met hun sociale omgeving, hun kinderen opvoeden. Opvoeden is soms pittig: dat is normaal en soms is extra ondersteuning nodig voor ouders die overbelast zijn en bij wie het niet goed gaat. In sommige gezinnen zijn er problemen op meerdere vlakken, dan bieden we een integrale aanpak. Dit is van belang voor het doorbreken van generatie-op-generatieproblematiek en voor gelijke ontwikkelingskansen van kinderen. Hulp en ondersteuning voor kinderen en ouders is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We hebben oog voor kinderen die het thuis, op school of in de wijk, moeilijk hebben en minder goed mee kunnen doen, bijvoorbeeld door spanningen over armoede, schulden, scheiding van ouders of zich buitengesloten voelen. Het nieuwe nationale gezondheidsbeleid geeft aandacht aan het verlagen van deze spanningen in het dagelijks leven van kinderen en jongvolwassenen. Met onze maatschappelijke agenda dragen wij hieraan bij. Zodat kinderen zich op hun gemak voelen en worden uitgedaagd om te bewegen, te leren en mee te doen.

Trends en ontwikkelingen

Jeugdhulp  
Doorontwikkeling Serviceorganisatie Zorg
Per 1 januari 2023 wordt de nieuwe gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg (SOZ )van kracht. Met deze nieuwe gemeenschappelijke regeling zetten gemeenten een stap naar voren in het sturen op jeugdhulp.

Regionale inkoop jeugd
De financiële druk op de jeugdhulp blijft onverminderd hoog. In 2022 zijn we gestart met de nieuwe contracteringsperiode en de inkoop in segmenten. In 2023 werken we samen met de SOZ en de jeugdhulpaanbieders aan de verdere transformatie van de jeugdhulp.

Samenwerking regionale jeugdhulp en lokale toegang
Naast de SOZ en de jeugdhulpaanbieders is ook de integrale toegang, Voor ieder 1, een belangrijke partner voor het realiseren van de transformatie van de jeugdhulp. We verstevigen de samenwerking tussen het regionale programma en de lokale toegang zodat ze optimaal op elkaar aansluiten.  

Kamerbrief Hervormingsagenda Jeugd
Na de uitspraak van de Commissie van Wijzen over het geschil tussen rijksoverheid en gemeenten over de financiering van het jeugdhulpstelsel is gestart met het opstellen van een Hervormingsagenda Jeugd. Na het coalitieakkoord van de rijksoverheid heeft de VNG dit traject opgeschort vanwege een aangekondigde extra bezuiniging. In mei 2022 heeft de minister de kamer geïnformeerd over de visie van het kabinet op de Hervormingsagenda Jeugd. Thema’s zijn onder andere: verplichte regionale inkoop van specialistische jeugdhulp, afbouw van gesloten jeugdhulp, aanpak van wachttijden, de krapte op de arbeidsmarkt, normaliseren, verstevigen van sociale basis, beperken reikwijdte jeugdhulpplicht, minder marktwerking, steviger sturen op effectiviteit en kwaliteit. Dit zijn thema’s die wij herkennen en ook al in het regionale programmaplan zijn verwerkt. De verwachting is dat de aangekondigde extra bezuiniging een verantwoordelijkheid zal zijn van het Rijk. Daarbij wordt gedacht aan beleidsmaatregelen zoals het invoeren van een eigen bijdrage en het normeren van behandelduur. De afronding van de Hervormingsagenda Jeugd wordt in het najaar van 2022 verwacht.

Nationaal Programma Onderwijs
De gemeenten hebben NPO-middelen gekregen, naast de gelden die het onderwijs zelf heeft ontvangen, ter bestrijding van in coronatijd opgelopen onderwijsachterstanden. Binnen de gemeenten HLT is een denktank NPO aan de slag gegaan om ideeën op te halen voor de besteding van deze middelen. Uit de doelen die de denktank heeft bedacht, hebben de wethouders onderwijs twee doelen gekozen:
1. Schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen in HLT.
2. De inzet van sport, kunst & cultuur, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in HLT bij te dragen.
De scholen kunnen de NPO-subsidie gezamenlijk aanvragen of in samenwerking met andere organisaties in de gemeente. De subsidieregeling is vastgesteld voor de periode tot en met 2023. Er zal een maximumbedrag van € 83 per leerling beschikbaar zijn (dus eigenlijk een maximum per school en dit mag in meerdere keren worden aangevraagd). Aanvragen worden ingediend via de website van de gemeente.

Het prenataal huisbezoek wordt een wettelijke taak
Het wetsvoorstel om een prenataal huisbezoek op te nemen in de Wet publieke gezondheid is in juni aangenomen door de Tweede kamer. De Wet Prenataal huisbezoek wet gaat op 1 juli 2022 in. In de meicirculaire is bekendgemaakt welke middelen er vanuit het Rijk komen voor de uitvoering van deze wet. Deze middelen zijn beperkt, zodat zorgvuldig moet worden bepaald hoe deze het best kunnen worden ingezet. Het prenataal huisbezoek beleggen we (verplicht) bij de organisatie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, dat is de GGD. Dankzij het huisbezoek worden aanstaande ouders in kwetsbare situaties begeleid naar steviger ouderschap en naar een goede en kansrijke start voor hun kind.

In de Maatschappelijke agenda Teylingen Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Ieder kind kan zich ontwikkelen en gaat naar school, opvang/zorg of (leer)werktraject
 • Kinderen hebben gelijke kansen, ongeacht hun herkomst of problemen van hun ouders
 • Zorg en ondersteuning op school is algemeen toegankelijk, ongeacht leeftijd of woonplaats
 • Als je 18 jaar wordt, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is

Inclusie:

 • We hebben passende onderwijs-zorgarrangementen en specifiek maatwerk, voor kinderen met specifieke vragen of behoeften
 • Informatie en hulp of vraagbaak is (ook) afgestemd op kinderen en ouders die moeite hebben mee te doen aan de samenleving
 • Algemene voorzieningen zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor kwetsbare kinderen

Wat gaan we doen?

 • Preventie start bij kinderen: we bevorderen een gezonde leefstijl en talentontwikkeling via de jeugdgezondheidszorg, ons sport- en beweegbeleid, Kansrijke Start, Gezonde scholen, cultuureducatie etc.
 • We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang
 • We kopen met de regio passende jeugdhulp in. In het inkoopbeleid vertalen we de ambities van ons beleid: normaliseren, passende onderwijsplekken en snel passende hulp
 • Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk van kinderen en ouders betrokken voor een duurzaam resultaat, 1Gezin/1Plan is daar onderdeel van
 • We voeren de Regionale Educatieve Agenda uit
 • We voeren het onderwijskansenbeleid uit
 • We voeren de arrangementen Passend onderwijs uit, en verzorgen noodzakelijk leerlingenvervoer
 • We werken met goede (afwegings)kaders, zodat kinderen en hun ouders geen onnodige of te dure hulp krijgen. Hierdoor blijft ondersteuning betaalbaar en toegankelijk voor wie het echt nodig heeft
 • We gaan door met de zorg- en veiligheidstafels


Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

% kinderen met problematisch verzuim op school

1,2% (2020)

Ingrado/GGD

% voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,1% (schooljaar 2021)

DUO

% kinderen dat psychosociaal gezond is

83% (2020)

GGD

% kinderen dat regelmatig gepest wordt op school

3,4% (2019)

GGD

% jongeren met jeugdhulp *

Jeugdhulp zoals vastgelegd in de Jeugdwet. Het gaat om hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen.

14,5% (2020)

CBS Jeugd

Absoluut verzuim, per 1.000 leerlingen*

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

3 (2021)

DUO

Relatief verzuim, per 1.000 leerlingen*

Het relatieve aantal leer-of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op een school.

10 (2021)

DUO

% jongeren met jeugdbescherming*

0,8% (2021)

CBS jeugd

% jongeren met jeugdreclassering*

0,5% (2021)

CBS jeugd

% jongeren met een delict voor de rechter*

1% (2020)

CBS jeugd

* Dit is een indicator, die we conform de Regeling Beleidsindicatoren verplicht zijn om op te nemen in dit document.

Activiteiten in 2023:

Ambitie: Ieder kind kan zich ontwikkelen en gaat naar school, opvang/zorg of (leer)werktraject

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

We kopen met de regio passende jeugdhulp in. In het inkoopbeleid vertalen we de ambities van ons beleid: normaliseren, passende onderwijsplekken en snel passende hulp.

A2

We bevorderen (talent)ontwikkeling van jeugdigen door middel van de inzet van jongerenwerkers.

A3

 We bevorderen het sport- en beweegbeleid en werken aan Gezonde Scholen.

A4

 We bevorderen cultuureducatie.

A5

Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk van kinderen en ouders betrokken voor een duurzaam resultaat, 1Gezin/1Plan is daar onderdeel van

A6

We continueren de inzet van de POH-GGZ jeugd (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijk Gezondheidszorg jeugd)

Ambitie: Kinderen hebben gelijke kansen, ongeachte hun herkomst of problemen van hun ouders

Activiteit

Activiteitsomschrijving

B1

 We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.

B2

We bevorderen een gezonde leefstijl via de jeugdgezondheidszorg en door het uitvoeren van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start.

B3

We gaan door met de zorg- en veiligheidstafels

B4

 We werken met goede (afwegings)kaders

Ambitie: Zorg en ondersteuning op school is algemeen toegankelijk, ongeacht leeftijd of woonplaats

Activiteit

Activiteitsomschrijving

C1

We voeren de Regionale Educatieve Agenda uit

C2

 We voeren het onderwijskansenbeleid uit

Ambitie: Als jongeren 18 jaar worden, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is.

Activiteit

Activiteitsomschrijving

D1

 We sturen op het gebruik van het Perspectiefplan bij de integrale toegang.

D2

 We sturen op het gebruik van het Perspectiefplan door jeugdhulpaanbieders.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)
ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Hecht Hollands Midden
Holland Rijnland

Onderwijsveld
CJG
Voor ieder 1
Kinderopvang organisaties
Bedrijfsleven
Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs
Welzijn Teylingen
Welzijnskwartier
TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18